Κομισιόν: Τελική προειδοποίηση προς την Ελλάδα για τα λύματα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να απευθύνει τελική γραπτή προειδοποίηση στην Ελλάδα, επειδή η χώρα δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2004 σχετική με αστικά λύματα.

Η απόφαση αυτή αφορά την κατασκευή συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο, με σκοπό την αποτροπή της ρύπανσης του Κόλπου της Ελευσίνας λόγω απόρριψης των λυμάτων σε αυτόν.

Αν δεν ληφθούν μέτρα για την επίσπευση της κατασκευής των εγκαταστάσεων, η Επιτροπή ενδέχεται να προσφύγει και πάλι στο Δικαστήριο, ζητώντας την επιβολή προστίμου.
Το ΔΕΚ έχει καταδικάσει την Ελλάδα για την παράλειψή της να μεριμνήσει για την κατασκευή συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο και να υποβάλλει τα λύματα σε πλήρη επεξεργασία, πριν από την απόρριψή τους στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του Κόλπου της Ελευσίνας.
Η οδηγία για τα αστικά λύματα επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να υποβάλλουν σε πλήρη επεξεργασία τα λύματα που πρόκειται να απορριφθούν σε ευπαθείς περιοχές. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της οδηγίας για τα αστικά λύματα μέχρι τον Δεκέμβριο του 1998.
Η Ελλάδα δεν το έπραξε και καταδικάστηκε από το Δικαστήριο τον Ιούνιο του 2004. Μετά την έκδοση της απόφασης, προβλεπόταν να τεθούν σε λειτουργία, στις αρχές του 2009, ένα σύστημα συλλογής λυμάτων και μια μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Τον Οκτώβριο του 2008, η Ελλάδα πληροφόρησε την Επιτροπή ότι οι εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας δεν θα αποπερατωθούν πριν από τα τέλη του 2010.
Η Επιτροπή θεωρεί απαράδεκτη την τεράστια αυτή καθυστέρηση. Οι ελληνικές αρχές είχαν άνετα χρονικά περιθώρια – πάνω από μία πενταετία – για να υλοποιήσουν την απαιτούμενη υποδομή και να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η Επιτροπή αποστέλλει στην Ελλάδα τελευταία προειδοποιητική επιστολή βάσει το άρθρου 228 της Συνθήκης. Αν δεν ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα, ενδέχεται να παραπεμφθεί η Ελλάδα στο Δικαστήριο και να αντιμετωπίσει την επιβολή χρηματικής ποινής. Σημειωτέον ότι η κατασκευή του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια