Κριτήρια για την αξιολόγηση της γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου

0

Τo Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), στα πλαίσια των προσπαθειών εναρμόνισης των πρακτικών που εφαρμόζονται επί συγκεκριμένων θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας από τις χώρες μέλη της ΕΕ και ύστερα από την συνεργασία και συμμετοχή των εθνικών γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των χωρών μελών, αποφάσισε την υιοθέτηση του κειμένου «Κοινής  Πρακτικής CP10 – Κριτήρια για την αξιολόγηση της γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου».

Σκοπός του εγγράφου της Κοινής Πρακτικής είναι να προσδιοριστούν κοινά κριτήρια για την αξιολόγηση της γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου και να διατυπωθούν σχετικές συστάσεις. Προορίζεται δε να χρησιμεύσει ως έγγραφο αναφοράς για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «EUIPO»), τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών της ΕΕ και της Μπενελούξ (εφεξής «γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών»), για άλλες αρμόδιες αρχές, ενώσεις χρηστών, καταθέτες, δικαιούχους, εκπροσώπους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Η κοινή πρακτική θα είναι ευρέως διαθέσιμη και εύκολα προσβάσιμη, παρέχοντας σαφή και ολοκληρωμένη καθοδήγηση για την αξιολόγηση της γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου. Προορίζεται για γενική εφαρμογή και αποσκοπεί στην κάλυψη της πλειονότητας των περιπτώσεων. Παρότι τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αξιολογούνται πάντα κατά περίπτωση, είναι σημαντικό να ακολουθούνται τα ίδια κριτήρια κατά την αξιολόγηση της γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος που περιέχει τα κείμενα της Κοινής Επικοινωνίας και της Κοινής Πρακτικής:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_el.pdf

Σχόλια