Κυρώσεις για τα καταστήματα οπτικών ειδών από το ΔΕΚ

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε απόφαση με την οποία υποχρεώνει την Ελλάδα να καταβάλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον λογαριασμό «Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», το κατ’ αποκοπήν ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Στην υπόθεση αυτή το ΔΕΚ αποφάσισε ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 43 ΕΚ και 48 ΕΚ με τον νόμο 971/79, περί ασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού και καταστημάτων οπτικών ειδών, που δεν επιτρέπει σε διπλωματούχο οπτικό ως φυσικό πρόσωπο να εκμεταλλεύεται περισσότερα του ενός καταστήματα οπτικών ειδών.

Επίσης το ΔΕΚ απεφάνθη ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις με το νόμο 2646/98, για τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση του Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες η δυνατότητα ενός νομικού προσώπου να ιδρύσει κατάστημα οπτικών ειδών στην Ελλάδα υπόκειται η άδεια ιδρύσεως και εκμεταλλεύσεως του καταστήματος οπτικών ειδών να έχει χορηγηθεί στο όνομα ενός αναγνωρισμένου οπτικού/φυσικού προσώπου, το άτομο που κατέχει την άδεια εκμεταλλεύσεως του καταστήματος να συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50 % στο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας, η εταιρία να έχει τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, και ο εν λόγω οπτικός να συμμετέχει το πολύ σε μία ακόμη εταιρία ιδιοκτήτρια καταστήματος οπτικών ειδών, με την προϋπόθεση ότι η άδεια ιδρύσεως και εκμεταλλεύσεως του καταστήματος οπτικών ειδών είναι στο όνομα άλλου αδειούχου οπτικού.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας δίκης η Επιτροπή θεώρησε ότι η Ελλάδα είχε συμμορφώσει τη νομοθεσία της προς την απόφαση C-140/03 με τον νόμο 3661/08. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν ζητεί πλέον τον καθορισμό χρηματικής ποινής. Εντούτοις, εμμένει στο αίτημά της που αφορά την καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού και το ύψος αυτού. Θεωρεί ότι, κατά την καθορισθείσα με την αιτιολογημένη γνώμη του Ιουλίου 2006 ημερομηνία, η Ελλάδα είχε εκτελέσει μόνον εν μέρει την απόφαση C-140/03.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι ο νόμος 3204/03 εξάλειψε όλους τους περιορισμούς στην ελευθερία εγκαταστάσεως των φυσικών προσώπων και μείωσε τους περιορισμούς στην ελευθερία εγκαταστάσεως των νομικών προσώπων.

Διατήρησε μια και μόνη προϋπόθεση, ότι η πλειοψηφία των εταίρων μιας εταιρίας που εκμεταλλεύεται κατάστημα οπτικών ειδών πρέπει να αποτελείται από οπτικούς και ότι, για τις ανώνυμες εταιρίες, το 51% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να ανήκει σε οπτικούς. H προϋπόθεση αυτή όμως εξαλείφθηκε με τον νόμο 3661/08.

Οι δικαιολογίες που προβλήθηκαν από την Ελλάδα ότι η καθυστέρηση εκτελέσεως της εν λόγω αποφάσεως οφειλόταν σε εσωτερικές δυσχέρειες συνδεόμενες με τη νομοθετική διαδικασία ή τη διεξαγωγή εκλογών δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

Όσον αφορά τη διάρκεια της παραβάσεως, πρέπει να τονισθεί ότι 37 μήνες περίπου μεσολάβησαν από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της αποφάσεως C-140/03 έως την ημερομηνία κατά την οποία η Ελλάδα συμμόρφωσε πλήρως τη νομοθεσία της προς την εν λόγω απόφαση.

Όσον αφορά τη σοβαρότητα της παραβάσεως, η υπό κρίση παράβαση είχε ως συνέπεια να συνεχιστεί ένας σοβαρός περιορισμός στην ελευθερία εγκαταστάσεως.

Σχόλια