Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο ΕΔΔΑ

0

Κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον Ν. 3280 η Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ως τέτοια πρόσωπα νοούνται οι διάδικοι, οι εκπρόσωποι και σύμβουλοί τους, οι μάρτυρες και οι εμπειρογνώμονες καθώς και όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν προσκληθεί από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Στη Συμφωνία ορίζεται ότι τα πρόσωπα αυτά απολαμβάνουν ασυλίας σε σχέση με προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις τους ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο να αποφασίσει για την άρση της. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να μην εμποδίζουν τα πρόσωπα αυτά να κυκλοφορούν και να ταξιδεύουν ελεύθερα για να παραστούν στο Δικαστήριο, ενώ περιορισμοί στην ελευθερία αυτή μπορούν να τεθούν για λόγους δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.

Σκοπός της ασυλίας και των διευκολύνσεων που παρέχονται με τη Συμφωνία αυτή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση της αναγκαίας ελευθερίας του λόγου και της ανεξαρτησίας για τη διεκπεραίωση της αποστολής, των εργασιών ή των καθηκόντων τους ή για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε σχέση με το Δικαστήριο.

Σχόλια