ΚΥΑ για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος μητρότητας από το ΕΤΑΑ

0

Το επίδομα δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένες γυναίκες του ΕΤΑΑ οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγησή του είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.4097/2012 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας-Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
 

 

Σχόλια