ΚΥΑ για την ενωμάτωση της Οδηγίας σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους

0

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε και προώθησε στα συναρμόδια υπουργεία Κοινή Υπουργική Απόφαση που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία 2001/81/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η Οδηγία 2001/80/ΕΚ έχει στόχο τον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων που προέρχονται από τις λεγόμενες μεγάλες εγκαταστάσεις. Εξαιρείται μια σειρά εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων οι μηχανές εσωτερικής καύσης (χρησιμοποιούνται ευρέως από τη ΔΕΗ στα νησιά του Αιγαίου) και αυτές στις οποίες τα καυσαέρια χρησιμοποιούνται απευθείας σε μια παραγωγική διαδικασία.

Για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας η ΚΥΑ προβλέπει την εφαρμογή εθνικού σχεδίου για την Ελλάδα από το οποίο αναμένεται να προκύψει μείωση, συγκριτικά με τις αντίστοιχες εκπομπές του έτους 2002, κατά 65% στις εκπομπές διοξειδίου του θείου και κατά 50% στις εκπομπές σωματιδίων. Η εφαρμογή της Οδηγίας 2001/80/ΕΚ αφορά, κυρίως, εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων κ.α.

Η κατάρτιση και η παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου θα γίνεται από διυπουργική ομάδα εργασίας που θα συντονίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ, ύστερα και από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχόλια