ΚΥΑ για το κόστος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. σε τρίτους

0

Διευκρινίσεις δόθηκαν σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 8004/21/2 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’888 της 21.3.2012 . Στην κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ότι στο εξής θα κοστολογείται η διάθεση προσωπικού και μέσων της ελληνικής αστυνομίας προς τρίτους για συγκεκριμένες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που δεν εμπίπτουν στις γενικές διατάξεις για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι μέχρι πρότινος οι ίδιες υπηρεσίες παρέχονταν δωρεάν σε τρίτους, ενώ με το παρόν πλαίσιο το αντάλλαγμα θα στοχεύει στην κάλυψη του κόστους χρήσης των πόρων και του προσωπικού της αστυνομίας. Η καταβολή ανταλλάγματος θα αφορά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος του πολίτη, εφόσον υπάρχει αντικειμενική ευχέρεια της αστυνομίας και για ορισμένου είδους υπηρεσίες, π.χ. συνοδεία επικίνδυνων ή εκρηκτικών υλών, μεταφορά ιδιωτικών αγαθών μεγάλης αξίας ή καλλιτεχνικών έργων, συνοδευτικές υπηρεσίες ασφαλείας σε πρόσωπα και υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ιδιώτες, διάθεση χώρων και πόρων για κινηματογραφικές παραγωγές κλπ.

ΚΥΑ για το κόστος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. σε τρίτους

 

Σχόλια