Με Δικαστικό Επιμελητή οι κοινοποιήσεις της Εφορίας

0

Όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ.Παντελής Οικονόμου με τίτλο: «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών» , στο εξής όσοι οφείλουν ποσά άνω των 10.000 ευρώ για φόρους, τέλη ή εισφορές, η αρμόδια Εφορία θα τους ενημερώνει μέσω Δικαστικού Επιμελητή.

Η σχετική υπουργική απόφαση (ΥΑ) αφορά οφειλές από φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη χαρτοσήμου, παρακρατούμενους η επιρριπτόμενους φόρους, φόρο υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς, συμπληρωματικές πράξεις χρέωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καταλογιστικές πράξεις επιβολής προστίμων και πολλαπλών τελών για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Σχόλια