Με ΠΝΠ οι αλλαγές στο Επικουρικό Κεφάλαιο

0

Με το  Ν.4092/2012, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 220/8.11.2012 κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στην οποία προβλέπονται αλλαγές στη νομοθεσία για το Επικουρικό Κεφάλαιο (Π.Δ. 237/1986 – «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ Ατυχημάτων Αυτοκινήτων Αστικής Ευθύνης»).

Ειδικότερα, τροποποιήθηκε η παράγραφος που αφορά την αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Διευκρινίζεται μάλιστα, ότι οι σχετικές αλλαγές που επέρχονται έχουν αναδρομική ισχύ και η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει και τις ήδη γεγεννημένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση.

Ορίζεται επίσης ότι οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο έξι τοις εκατό (6%) ετησίως, αν και προβλέπεται δυνατότητα μεταβολής του εν λόγω ποσοστού.

Σχετικά με τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, προβλέπεται ότι η αγωγή είναι παραδεκτή, μόνον αν ο ενάγων έχει υποβάλει προ της άσκησης της στο Επικουρικό Κεφάλαιο έγγραφη αίτηση αποζημίωσης. Μετά τη λήψη λοιπόν της σχετικής απάντησης από το Επικουρικό Κεφάλαιο ή την άπρακτη παρέλευση της τρίμηνης  προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, ο παθών δύναται να στραφεί δικαστικά κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου.Τέλος, αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου, είτε εις χείρας του είτε εις χείρας τρίτων από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Απαγορεύεται, επίσης, ο συμψηφισμός των εισφορών των μελών του με τυχόν οφειλές του Επικουρικού Κεφαλαίου προς αυτά.

Σχόλια