Μερικώς δεκτή η αναστολή προστίμου για την “Κοινοπραξία G.A. Ferries”

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε μερικά δεκτή την αίτηση της «Κοινοπραξίας G.A. Ferries», η οποία ζητούσε να ανασταλεί ο καταλογισμός σε βάρος της του ποσού των 6.616.326 ευρώ για μη απόδοση στο ΝΑΤ ασφαλίστρων επιβατών και οχημάτων που είχε εισπράξει την περίοδο 2001-2003.
Εκ των 6.616.326 ευρώ, τα 3.236.672 ευρώ αφορούν ασφάλιστρα επιβατών και οχημάτων και τα 3.379.654 ευρώ πρόστιμο 3%.
Το ΣτΕ έκρινε ότι πρέπει να ανασταλεί η καταβολή του ποσού που καταλογίστηκε στην «Κοινοπραξία G.A. Ferries», ως προς το μισό ποσό του προστίμου, δηλαδή ως προς το ποσό των 1.689.827 ευρώ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας προσφυγής της κοινοπραξίας.
Από την πλευρά της η κοινοπραξία υποστήριξε ότι η πληρωμή των 6.616.326 ευρώ θα της προκαλέσει «δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη που συνίσταται στον ισχυρό κλονισμό, τόσο της ιδίας όσο και των συμμετεχουσών σε αυτήν πλοιοκτητριών εταιρειών», καθώς «δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει το ποσό που της καταλογίστηκε, με περαιτέρω συνέπειες αφενός την απόλυση των ναυτικών και αφετέρου την αδυναμία εκτελέσεως των δρομολογίων σε άγονες γραμμές».
Προσκόμισε μάλιστα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το 2008 είχε οικονομική ζημιά, ενώ υποστήριξε ότι της οφείλονται χρήματα από τα δρομολόγια άγονων γραμμών και ότι χρωστάει 7.558.667 ευρώ για την αγορά πετρελαίου. Ακόμη ανέφερε ότι της έχουν σταλεί εξώδικες δηλώσεις επίσχεσης εργασίας λόγω καθυστερήσεως δεδουλευμένων αποδοχών των πληρωμάτων των πλοίων που ανήκουν στην κοινοπραξία.

Σχόλια