Μέσω του TAXISnet η αίτηση επιστροφής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

0

Ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού συστήματος TAXISnet θα καταθέτουν στο εξής οι δικαιούχος την αίτηση επιστροφής φόρου που προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο από την υποβολή περιοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αυτό ορίζεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1090/2012 με την οποία γνωστοποιείται σχετική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα αναλαμβάνει την επεξεργασία των αιτήσεων και τη διασταύρωση των αιτούμενων ποσών με τα δεδομένα των υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι τη 15η μέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα, κατά τον οποίο υπεβλήθη σχετική η αίτηση, η ΓΓΠΣ οφείλει να αποστείλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικό αρχείο με τις αιτήσεις στις οποίες πρέπει να γίνει επιστροφή. Από τη στιγμή που θα παραλάβουν το ηλεκτρονικό αρχείο οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οφείλουν να διενεργήσουν προσωρινό έλεγχο εντός 2 μηνών από την παραλαβή του αρχείου, ή –για όσες αιτήσεις δεν απαιτείται προσωρινός έλεγχος- να επιστρέψουν το ποσό που αντιστοιχεί εντός 15 ημερών από την παραλαβή, ενημερώνοντας κατόπιν απολογιστικά τη ΓΓΠΣ. Στην πρώτη περίπτωση του προσωρινού ελέγχου, εφόσον κριθεί απαραίτητο, διενεργείται στη συνέχεια και τακτικός έλεγχος, η ολοκλήρωση του οποίου γίνεται εντός 5 μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

Ως προς την καταβολή, αν το προς επιστροφή ποσό υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, για τα οποία απαιτείται έγκριση για δημοσιονομικούς λόγους, η εκταμίευση γίνεται εντός 4 μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης των ποσών στο βιβλίο «Επιστροφών και διαγραφών» της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η εκταμίευση των ποσών από ήδη διαμορφωμένες εκκρεμείς επιστροφές θα γίνει με χρονοδιάγραμμα που θα καθοριστεί στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2012-2016.

Σχόλια