Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης – Παρέμβαση του ΣτΠ για την εφαρμογή της νομοθεσίας

0

Πολίτης απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη, διαμαρτυρόμενος για την καθυστέρηση έκδοσης τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) από βαρυνόμενο ακίνητο στον Δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο άσκησης της διαμεσολαβητικής του παρέμβασης επί τη βάσει της συγκεκριμένης αναφοράς, αλλά και με σκοπό την οριστική επίλυση του
μακροχρόνιου προβλήματος της εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που θα
επιτρέπει τη Μ.Σ.Δ., παρενέβη προς την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την άμεση έκδοση των προβλεπόμενων από το Ν.4495/2017 κανονιστικών πράξεων. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις επισημάνσεις της Αρχής επί του νομοσχεδίου «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος», οι οποίες έχουν αποσταλεί στους αρμόδιους Υπουργούς ήδη από την 3η Νοεμβρίου 2017 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας1, και πλέον συγκεκριμένα, αφενός μεν περί της έκδοσης των προβλεπόμενων από το Ν.4495/2017 Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών και άλλων αποφάσεων, προκειμένου αυτός να τεθεί άμεσα σε ισχύ, αφετέρου δε περί της αναγκαιότητας έκδοσης των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ.) πριν την έκδοση οποιουδήποτε Τίτλου Μ.Σ.Δ. και
β) τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την πολιτική ηγεσία να μεριμνήσει για την άμεση έκδοση των προβλεπόμενων από τα άρθρα 67 (Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων) και 68 (Τίτλος Μ.Σ.Δ.) Ν. 4495/2017 κανονιστικών πράξεων, η οποία εκκρεμεί πλέον του ενός έτους από την έκδοση του ανωτέρω νόμου.