Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του ΕΦΚΑ στους Υποδιοικητές

0

1114787/2019: Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στους Υποδιοικητές

Αριθμ. 1114787/20-9-2019 – ΦΕΚ Β’ 3534/20-09-2019

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57, 59 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
  1.2. Του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23-1-2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4611/2019.
  1.3. Του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

 2. Την 35875/Δ1/12144/9-8-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 581/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./19-8-2019) με την οποία διορίσθηκε Διοικητής του ΕΦΚΑ ο Χάλαρης Χρήστος του Επαμεινώνδα, με τετραετή θητεία.

 3. Την Δ1/37279/12490/23-8-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 656/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-8-2019) με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ ο Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος του Ανδρέα, με τετραετή θητεία.

 4. Την 38538/Δ1/12848/12-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 738/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./16-9-2019) με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ ο Κρητικός Ελευθέριος του Αλέξανδρου, με τετραετή θητεία.

 5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

 6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση της άσκησης των παρακάτω αρμοδιοτήτων, εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Φορέα, ως εξής:

Ι. Στον Υποδιοικητή Τσαγκαρόπουλο Κωνσταντίνο:
α) για θέματα των Διευθύνσεων:
1. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, εκτός των θεμάτων που αφορούν τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης.
2. Της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας.
3. Νομικών Υποθέσεων.
β) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, την αποδοχή των επ’ αυτών γνωμοδοτήσεων και την αποδοχή των πρακτικών της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων επί δικαστικών υποθέσεων για θέματα των παραπάνω Διευθύνσεων.

ΙΙ. Στον Υποδιοικητή Κρητικό Ελευθέριο:
α) για θέματα των Διευθύνσεων:
1. Της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
β) Την εποπτεία του ΚΕΑΟ.
γ) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, την αποδοχή των επ’ αυτών γνωμοδοτήσεων και την αποδοχή των πρακτικών της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων επί δικαστικών υποθέσεων για θέματα των παραπάνω Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

<

p style=”text-align: center”>Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

Σχόλια