Μέτρα για τη λειτουργία των κοιμητηρίων και των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών ζητά ο Συνήγορος

0

 

Την ανάγκη λήψης µέτρων για τη σωστή χωροθέτηση και λειτουργία των κοιµητηρίων και των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, µε όρους που σέβονται τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, επισηµαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή διαπιστώνει ότι µεγάλος αριθµός κοιµητηρίων δεν συµµορφώνεται µε την περιβαλλοντική/ πολεοδοµική νοµοθεσία, καθώς και ότι καθυστερεί η λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών εµποδίζοντας την ελεύθερη επιλογή της µετά θάνατον διάθεσης του σώµατος η οποία αποτελεί ατοµικό δικαίωµα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφορών πολιτών τόσο σχετικά µε τη λειτουργία και χωροθέτηση κοιµητηρίων όσο και σχετικά µε την παράλειψη δηµιουργίας από τους ∆ήµους κέντρων αποτέφρωσης νεκρών και διαπίστωσε, µεταξύ άλλων, ότι η χωροθέτηση πολλών κοιµητηρίων πραγµατοποιήθηκε άναρχα, άνευ σχεδίου και χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. Περαιτέρω, οι µετεγκαταστάσεις των κοιµητηρίων ολοκληρώνονται µε µεγάλες καθυστερήσεις και παράλληλα παρατηρείται, σε ορισµένα εξ’ αυτών, ασφυκτική πλήρωση των χώρων ταφής. Αναφορικά µε τα κέντρα αποτέφρωσης, παρά τη θεσµοθέτηση από την πολιτεία της δυνατότητας δηµιουργίας τους, µέχρι σήµερα, η δυνατότητα αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί. Επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις αντιµετωπίζονται από τη νοµοθεσία ως χαµηλής όχλησης, ενώ δεν προσδιορίζεται η δυναµικότητα εξυπηρέτησης που αυτά δύνανται να έχουν.

Για την ορθή διευθέτηση των ζητηµάτων, ο Συνήγορος του Πολίτη, προτείνει να:
• επανεξεταστούν οι χωροθετικές προβλέψεις για την εγκατάσταση των
κέντρων αποτέφρωσης,
• τροποποιηθεί και να συµπληρωθεί η ισχύουσα νοµοθεσία, ώστε α) να λάβει
υπόψη κριτήρια δυναµικότητας των εγκαταστάσεων, β) να επικαιροποιήσει τις
οριακές τιµές εκποµπών αερίων ρύπων και γ) να συµπεριλάβει περαιτέρω
προβλέψεις για την οµαλή λειτουργία τους,
• προβλεφθεί νοµοθετικά διαβάθµιση της δυναµικότητας των κέντρων
αποτέφρωσης και να ενταχθούν στις ανάλογες περιβαλλοντικές κατηγορίες,
• προβλεφθεί, σε κάθε περίπτωση, η εγκατάστασης κέντρων αποτέφρωσης και
εντός περιοχών υψηλής όχλησης,
• δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασής τους και σε ιδιώτες,
• επικαιροποιηθεί η ισχύουσα νοµοθεσία για τα κοιµητήρια.
• χαρτογραφηθούν όλα τα ανά την επικράτεια κοιµητήρια, ώστε να εντοπιστούν
όσα δεν διαθέτουν τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις, καθώς και όσα έχουν
επεκταθεί ή εγκατασταθεί παρανόµως,
• ολοκληρωθούν άµεσα οι εκκρεµείς µετεγκαταστάσεις κοιµητηρίων,

 

Σχόλια