Μόνο εκούσιες αμοιβαίες μετατάξεις για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ

0

Με διευκρινιστική του Eγκύκλιο, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποσαφηνίζει ότι μόνο εκούσιες αμοιβαίες μετατάξεις επιτρέπονται για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στα ΚΕΠ και έχουν εξασφαλίσει αυτό το δικαίωμα με τη συμπλήρωση πενταετούς παραμονής σε αυτά.

Η διενέργεια εκούσιων αμοιβαίων μετατάξεων-μεταφορών ή αμοιβαίων αποσπάσεων θα ισχύσει και με υπαλλήλους άλλων κλάδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ενώ για τις προαναφερόμενες αμοιβαίες μετατάξεις- μεταφορές ή αμοιβαίες αποσπάσεις, απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, προηγούμενη έγκριση του υπουργού.

Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος- μεταφερόμενος- αποσπασμένος, με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται μετά τη λήξη της υποχρέωσης ελάχιστης πενταετούς παραμονής στα ΚΕΠ, για τη δε προβλεπόμενη έγκριση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης απαιτείται η υποβολή αιτήματος από τους φορείς, στους οποίους υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
 

Σχόλια