ΜονΠρ Ρόδου: Αντισυνταγματική η υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη οφειλών από ΟΤΑ

0

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με απόφασή του, έκρινε αντισυνταγματική τη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση των πιστωτών να καταθέσουν εγγυητική επιστολή τραπέζης προκειμένου να τους καταβληθούν οφειλόμενα ποσά από τους ΟΤΑ, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά από προσφυγή δικηγόρου, ο οποίος διεκδικούσε δεδουλευμένες αποδοχές από το Δήμο Ρόδου.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, «η αξίωση από το νομοθέτη, της έκδοσης εγγυητικής επιστολής από τους δανειστές του Δημοσίου, ισόποσης με την οφειλή του τελευταίου προς αυτούς, κρίνεται ότι παραβιάζει τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 4 καθώς και διατάξεις υπέρτερης νομοθετικής ισχύος. Συγκεκριμένα, παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαδίκων καθώς η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο όταν οφειλέτης είναι το Δημόσιο…Η ευμενέστερη αντιμετώπιση του Δημοσίου έναντι των πολιτών έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας καθώς και με την ειδικότερη έκφανση αυτής, της ισότητας δηλαδή των διάδικων μερών, χωρίς να εξυπηρετείται κάποιο υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που να δικαιολογεί τέτοια διάκριση».

Ο Δικαστής επισημαίνει ότι η θέσπιση της επίμαχης διάταξης θα μπορούσε ενδεχομένως να δικαιολογηθεί από την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία αλλά δεν υφίσταται η συγκεκριμένη αιτιολογία καθώς κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Αντίθετα μάλιστα, σημειώνεται ότι η ρύθμιση κατατείνει στην αποτροπή πληρωμής «επισφαλών» απαιτήσεων, η βασιμότητα των οποίων ενδέχεται να ανατραπεί εκ των υστέρων. Όμως, ανάλογο κίνδυνο αντιμετωπίζει κάθε διάδικος, ο οποίος καταβάλλει χρηματικό ποσό δυνάμει δικαστικής απόφασης, η οποία υπόκειται σε ένδικο μέσο. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται να προστατεύσει μόνο το Δημόσιο από τον ανωτέρω κίνδυνο εισάγοντας ευμενή διάκριση υπέρ του Δημοσίου, χωρίς μάλιστα να συντρέχει λόγος υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.

Σχόλια