Ν. 4279/2014: Αλλαγές στην λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης

0

Με το νόμο 4279/2014 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 8ης Αυγούστου 2014 επήλθαν σημαντικές αλλαγές σχετικά με τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4279/2014, ορίζονται ποιες συμπράξεις ΜΜΕ δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση της παρ. 7 β του άρθρου 3 του ν. 3592/2007 (Α’ 161), προκειμένου να καταστεί δυνατό στα ηλεκτρονικά Μέσα να πραγματοποιούν οικονομίες κλίμακας (όπως με τη χρήση κοινών στούντιο ή με την ίδρυση κοινής εταιρίας παραγωγής), τηρώντας πάντοτε την ισχύουσα νομοθεσία περί ανόθευτου ανταγωνισμού.

Με την παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα συνυπολογισμού στο ελάχιστο προσωπικό που πρέπει να απασχολείται από τηλεοπτικούς σταθμούς, των εργαζομένων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (όμιλος) που αποτελούν έντυπο η ηλεκτρονικό ΜΜΕ, ώστε να πραγματοποιούνται οικονομίες κλίμακος.

Με την παρ. 3 παρατείνεται η προθεσμία για την αδειοδότηση παρόχων τηλεοπτικού περιεχομένου ψηφιακής εκπομπής που προβλέπεται από το άρθρο 18 του ν. 4208/2013 (Α’ 252) για την 31.12.2014 και προβλέπεται ότι μέχρι τη χορήγηση των αδειών παρόχου περιεχομένου, οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του δύνανται να μεταβάλουν άπαξ τον χαρακτήρα του τηλεοπτικού τους προγράμματος σε μη ενημερωτικό, απευθύνοντας σχετική δήλωση στο ΕΣΡ.

Με την παρ. 4, παρατείνεται η προθεσμία για την προκήρυξη της αδειοδότησης ραδιοφωνικών σταθμών που προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν. 4208/2013 (Α’ 252) για την 31.12.2014 και προβλέπεται ότι μέχρι τη χορήγηση των αδειών ραδιοφωνικών σταθμών, οι νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί δύνανται να μεταβάλουν άπαξ τον χαρακτήρα του τηλεοπτικού τους προγράμματος σε μη ενημερωτικό, απευθύνοντας σχετική δήλωση στο ΕΣΡ.

Με την παρ. 5 ορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης της κατοχής δεσπόζουσας θέσης σε συγκέντρωση ενημερωτικού και μη σταθμού, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3592/2007 για τη συμμετοχή σε μη ενημερωτικά Μέσα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στις συγκεντρώσεις μη ενημερωτικών μέσων θα εφαρμόζεται το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού σύμφωνα με το ν. 3959/2011, που ελέγχει ad hoc τις συγκεντρώσεις.

Με την παρ. 6 διευκρινίζεται ειδικότερα το περιεχόμενο του προγράμματος των μη ενημερωτικών μέσων.
Με την παρ. 7 διευκρινίζονται οι όροι μετάδοσης μηνυμάτων για υπηρεσίες αστρολογίας από τηλεοπτικούς σταθμούς και καθορίζονται ειδικές ζώνες για την προβολή τους.
Τέλος, με την παρ. 8 διευρύνεται η έννοια των επιτρεπόμενων ανακοινώσεων αυτοπροβολής του π.δ. 109/2010.
 

Σχόλια