Ν.4465/2017: Νέες ρυθμίσεις για το παράβολο των αναβολών

0

 

Με το άρθρο 40 του Ν.4465/2017 επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα (α) Α135 παρ.3 του ΚΔΔ,  (β) Α241 παρ. 3 και Α575 του ΚΠολΔ και (γ) Α33 παρ. 5 του ΠΔ 18/1989

Με τις τροποποιήσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του A40 καταργείται η υποχρέωση του Δημοσίου, όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)  καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να καταθέτουν παράβολο για την περίπτωση της χορήγησης αναβολής στις δίκες που διεξάγονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, των Πολιτικών και των Διοικητικών δικαστηρίων.

Ως εκ τούτου, επανέρχεται ο κανόνας της ατέλειας του Δημοσίου και όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κανόνας που είχε καμφθεί με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του Ν.4446/2016, με τις οποίες οριζόταν σχετική υποχρέωση για το ΤΑΧΔΙΚ.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος αναβολής, το παράβολο επιστρέφεται στον αιτούντα.

 

Σχόλια