Νέα Εγκύκλιος: Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων οφειλετών του ν.3869/2010

0

Νέα Εγκύκλιος: Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων οφειλετών του ν.3869/2010

 

Παράρτημα Ι – Υπόδειγμα «Αναλυτικής Κατάστασης Βεβαιωμένων Οφειλών»

Παράρτημα ΙΙ – Κωδικοποίηση άρθρων 1-17 ν. 3869/2010, όπως ισχύουν