Νέα ήττα της Ελλάδας επί της Κομισιόν για αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση

0

Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε απορριπτική απόφαση στην προσφυγή της Ελλάδας κατά Επιτροπής για τις δαπάνες που έχουν αποκλειστεί από την κοινοτική χρηματοδότηση και αφορούν το ελαιόλαδο, βαμβάκι, σταφίδα και εσπεριδοειδή.

Στους διάφορους επίμαχους τομείς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγματοποίησαν διάφορους επιτόπιους ελέγχους στην Ελλάδα.

Στον τομέα του ελαιολάδου διαπίστωσαν ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία δεν ήταν λειτουργικά. Στον τομέα του βαμβακιού, διαπίστωσαν ότι τα υποδείγματα των συμβάσεων, τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των εκκοκκιστών από τον Οργανισμό Βάμβακος, δεν προέβλεπαν την ένδειξη της αριθμητικής αναφοράς των αγροτεμαχίων αλλά μόνο τη γενική τοποθεσία τους. Το γεγονός αυτό παρεμπόδιζε προφανώς τη διενέργεια οποιουδήποτε διασταυρούμενου ελέγχου.

Στον τομέα της σταφίδας διαπίστωσαν, όσον αφορά τον έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης, την έλλειψη γεωγραφικού εντοπισμό του είδους αυτού και την έλλειψη ελέγχου του προορισμού των συγκομισθέντων σταφυλιών.

Στον τομέα των εσπεριδοειδών, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν αδυναμίες των λογιστικών ελέγχων στις οργανώσεις παραγωγών και στις επιχειρήσεις μεταποίησης. Τέλος, στο πλαίσιο της έρευνας FA/2004/34 σχετικά με τη μη τήρηση των προθεσμιών για τις πληρωμές, η Επιτροπή διαπίστωσε τη μη τήρηση των καθορισμένων προθεσμιών για τις πληρωμές.

Με την απόφαση 2006/932/ΕΚ, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή εξαίρεσε από την κοινοτική χρηματοδότηση δαπάνες ύψους 244.229.257,47 ευρώ, δηλωθείσες από την Ελληνική Δημοκρατία για τα οικονομικά έτη 1999 έως 2004 (βλ. § 62 της αποφάσεως).

Σχόλια