Τροπολογία στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

0

 

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργού Επικρατείας “Ρυθμίσεις Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν.2190/1920” (Docs)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη του εδαφίου 2 του άρθρου 15 του νόμου 4321/2015, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τον χρόνο εφάπαξ εξόφλησης μέρους της βασικής οφειλής και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών, προς διευκόλυνση των φορολογούμενων, να παρατείνει για χρονικό διάστημα μέχρι έναν (1) μήνα τον καταληκτικό χρόνο καταβολής, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, που εκπνέει στις 27 Απριλίου 2015.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ……………
Στο τέλος του άρθρου 15 του ν.4321/2015 (Α’32) προστίθενται νέα εδάφια:

“Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται εντός μηνός από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έναν (1) μήνα η καταληκτική ημερομηνία εφάπαξ εξόφλησης μέρους της βασικής οφειλής, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 22.03.2015”.