Νέος Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

0

Μετά από σχετική εισήγηση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 54/16.01.2013 [Link] και σκοπό έχει να προσαρμόσει το διαδικαστικό πλαίσιο λειτουργίας της Αρχής στις απαιτήσεις του ν. 3959/2011 περί προστασίας του ανταγωνισμού.

Επίσης, επιδιώκεται η βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που ακολουθούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής στις υπό εξέταση υποθέσεις και η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που παρίστανται στην Επιτροπή δια των νομικών τους εκπροσώπων. Τέλος, περιγράφεται το εσωτερικό σύστημα λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης της Επιτροπής, με βάση κυρίως τους κανόνες της διαφάνειας και της αποδοτικής διαχείρισης των οικονομικών της πόρων.

Σχόλια