Νέος μηχανισμός αυτόματων επιστροφών για τη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2014-2015

0

Ο νέος μηχανισμός αυτόματων επιστροφών για την φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ το λεγόμενο και Claw back για το έτος 2014 και 2015 προβλέπεται στην απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Βορίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Στην υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2000 εκατ. €, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για το σύνολο του 2014 και ομοίως το ποσό των 2000 εκατ. €, για το σύνολο του έτους 2015.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών, καθώς και η δαπάνη για τα εμβόλια, τους ορούς και τα παράγωγα αίματος. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται σε μηνιαία βάση ανάλογα με τον στόχο, τις διαχρονικές τάσεις και την αναμενόμενη χρονική απόδοση των μέτρων και διοικητικών παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, ώστε ενδεχόμενες υπερβάσεις να κατανέμονται αναλογικά στο σύνολο του έτους.

Η δαπάνη του ΕΟΠΠΥ για τις πληρωμές των ιδιωτικών φαρμακείων προκύπτει από το αιτούμενο προς απόδοση ποσό από τους φαρμακοποιούς, με βάση τα τιμολόγιά τους για τους λογαριασμούς συνταγών που εκτελούνται στους μήνες αναφοράς και λογαριασμούς που, για λόγους όπως καθυστερήσεις υποβολών και ιδιαίτερης επεξεργασίας λόγω εκχωρήσεων, κατασχέσεων και οφειλών σε Δ.Ο.Υ. κ.λπ., καθίστανται αντικείμενο σχετικής επεξεργασίας.

Η δαπάνη για τα ιδιωτικά φαρμακεία προκύπτει από το άθροισμα των πληρωμών που γίνονται μέσω της ΚΜΕΣ και των πληρωμών μέσω των περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ.
Η δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ προκύπτει από το άθροισμα των τιμολογίων που εκδίδονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν συναλλαγές με τα φαρμακεία του.

Το τελικό ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης προκύπτει αφότου από τα παραπάνω ποσά αφαιρεθεί κάθε νομοθετημένη έκπτωση και επιστροφή (rebate) των εταιρειών και των ιδιωτικών φαρμακείων καθώς και οποιαδήποτε έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ προκύπτει μετά από συμφωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες ή ΚΑΚ και οι συμμετοχές των ασφαλισμένων.

Επιπρόσθετα αφαιρείται το ποσό του χονδρεμπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία και η δαπάνη φαρμάκων για «νοσοκομειακή μόνο χρήση», που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον από το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, αφαιρείται το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση η τελική υπέρβαση από το στόχο. Το ποσό της υπέρβασης επιμερίζεται σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ.

 ΦΕΚ Β’ 2243/18-08-2014

 

ΦΕΚ Β 2243

Σχόλια