Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Ανακοίνωση για την πλήρωση 20 οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων

0

Μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης θα γίνουν οι διαδικαστικές ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πλήρωση είκοσι (20) οργανικών θέσεων δόκιμων δικαστικών αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Στη σχετική διευκρίνιση προχώρησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Γ’413 από τις 11.4.2012. Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 17η Σεπτέμβρη 2012, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί που έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το τριακοστό πέμπτο (35ο).