Νομοθετικές αλλαγές για τα Επιμελητήρια από 1η Ιανουαρίου 2015

0

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ,που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή,  καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών, σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ωστόσο, με τις νέες ρυθμίσεις εισάγονται τρεις κατηγορίες τελών ως εξής:α) το ανταποδοτικό τέλος αρχικής καταχώρησης στη μερίδα των υπόχρεων στο ΓΕΜΗ, β) το ανταποδοτικό τέλος τήρησης μερίδας και γ) τέλη για τη χορήγηση στοιχείων μέσω της βάσης δεδομένων του ΓΕΜΗ με ηλεκτρονική αίτηση, η οποία καθίσταται υποχρεωτική. Τα τέλη αυτά θα αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία παρέχουν την ανταποδοτική υπηρεσία τήρησης του ΓΕΜΗ.

Επίσης με το νομοσχέδιο ανοίγει ο δρόμος της συγχώνευσης Επιμελητηρίων αλλά και διακοπής λειτουργίας τους. Δηλαδή, επιμελητήρια με λιγότερα από 5.000 μέλη τα οποία κρίνονται «μη βιώσιμα» με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους, είτε θα κλείνουν είτε θα συγχωνεύονται με άλλα όμορα επιμελητήρια. Επίσης αυξάνονται οι αρμοδιότητες και δραστηριότητές όσων παραμείνουν με σκοπό, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, τη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους. Για τον σκοπό δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους ή και τρίτων, χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων επαγγελματικής κατάρτισης, λήψης πιστοποίησης για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Στο ίδιο νομοσχέδιο, άλλωστε, ρυθμίζονται και θέματα διασύνδεσης του ελληνικού μητρώου με τα μητρώα των λοιπών κρατών-μελών σε εφαρμογή της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 

Σχόλια