Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών

0

Σύμφωνα με κοινό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή ως απάντηση σε σχετική ερώτηση Βουλευτών, η νομοθετική ρύθμιση για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος. Επίσης, με το ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι ο Ν. 3869/2010 πρέπει να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός, καθώς η μακροχρόνια δικαστική εκκρεμότητα, η οποία έχει δημιουργηθεί από τις μαζικές προσφυγές των δανειοληπτών δυσχεραίνει την επάνοδο των αιτούντων στην οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έγγραφο, θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 51% των απαιτήσεων για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού και όχι ομόφωνη απόφαση, όπως ισχύει με το Ν. 3869/2010. Παράλληλα, θα προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον η προσδιοριζόμενη δικάσιμος υπερβαίνει τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το δικαστήριο.Τέλος, συζητείται σχέδιο για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που είναι άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και όσων έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας, με ενυπόθηκη απαίτηση, οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ, προερχόμενο από μείωση του εισοδήματος τους κατά 35% από 1.1.2010.

Σχόλια