Νομοπαρ/κή επιτροπή για την κατάρτιση σ/ν σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών

ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019

0

Αριθμ. 61463/φ.328/21-08-2019 – ΦΕΚ B’ 3413/09-09-2019

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄ του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 (Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35), όπως ισχύει και
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και
ε) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

2) Το από 12.8.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3) Το με αριθμό 10542/20.6.2019 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.
4) Το με αριθμό 3475/27.6.2019 έγγραφο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5) Το με αριθμό 1449/19/1411368/2.8.2019 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
6) Το με αριθμό 11187/12.8.2019 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
7) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της αναφερομένης στο θέμα ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας. Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Ευαγγελία Στέργιου του Δημητρίου, Εφέτης Αθηνών αποσπασμένη στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
2. Ευστάθιο Βεργώνη του Κωνσταντίνου, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Δεληδήμο του Χρήστου, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών,
3. Δημήτριο Κιούπη του Θωμά, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Δημητράτο του Γεωργίου, Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
4. Αναστάσιο Παπαθανασίου του Χριστοδούλου, Τμηματάρχη στο Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. με αναπληρωτή τον Βασίλειο Σπυρόπουλο του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Τμηματάρχη στο Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και
5. Ιωάννη Βοσκόπουλο του Νικολάου, Δικηγόρο, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κιντή του Ιωάννη, Δικηγόρο, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Βασιλική-Δέσποινα Γκίκα του Ανδρέα, υποψήφια δικηγόρος, ασκούμενη στο Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ., με αναπληρωτή αυτής τον Σωκράτη Μεργιανό του Σπυρίδωνα, υποψήφιο δικηγόρο, ασκούμενο στο Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος Δικαστικών Επιμελητών Συμβολαιογραφείων-Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.
Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Β) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Σχόλια