Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον Κώδικα Παραβόλων και Δικαστικών Τελών

0

ΦΕΚ Β 828/15-3-2017

Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα, και εν γένει τη δικαστική δαπάνη ως προς όλες τις διαδικασίες όλων των δικαιοδοσιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 43 παρ. 1 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240), «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Πα- ράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροπο- ποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) «Δια- χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (ΦΕΚ Α’ 35), όπως ισχύει, δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β’ του ν. 3469/2006 «Εθνι- κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 131), όπως ισχύει και ε) του π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα- πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ. Α’210).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ 2602/13.1.2017 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 268/8.2.2017 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ- ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα, και εν γένει τη δικαστική δαπάνη ως προς όλες τις δια- δικασίες όλων των δικαιοδοσιών. Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Αντώνιο Παπαματθαίου του Ιωάννη, εισαγγελέα πρωτοδικών Μυτιλήνης, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο,

2. Νικόλαο Δρακόπουλο του Σπυρίδωνα, πρωτοδίκη Δ.Δ. Αθηνών,

3. Σταυρούλα Μπελδέκα του Ιωάννη, πρωτοδίκη Αθηνών,

4. Γεώργιο Καρανικόλα του Βύρωνα, δικηγόρο Θεσσα- λονίκης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μέλη. Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Αργυρή Φαφούλα του Θωμά, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως 30.6.2017.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ο Υπουργός ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Σχόλια