Δημόσια Διαβούλευση – Νόμος για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

0

 

Τίθεται σε διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό τον τίτλο «Νόμος για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα πολιτιστικά θέματα».

Με τις διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου μέρους του ως άνω σχεδίου νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/26 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά ενώ εισάγονται και νέοι κανόνες για τη βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, με γνώμονα την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου λογοδοσίας. Περαιτέρω, προβλέπονται διαδικασίες συναινετικής επίλυσης διαφορών (συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ οργανισμών και αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών, διαμεσολάβηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διαιτησία) με στόχο την ταχύτερη επίλυση των διαφορών μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και χρηστών, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των μερών.

Οι διατάξεις του τρίτου μέρους ρυθμίζουν επιμέρους θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και θα συμβάλλουν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευομένων από αυτό φορέων.

Η δημόσια διαβούλευση θα αρχίσει στις 23.12.2015 και θα περατωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 16.00.

Link Δημόσιας Διαβούλευσης

Σχόλια