Νομοσχέδιο για τη θαλάσσια αλληλασφάλιση

0

Υπογράφηκε από τους υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση και λειτουργία συνεταιρισμών θαλάσσιας αλληλασφάλισης.

Σύμφωνα με το ν.δ. 400/1970, η σύσταση και λειτουργία αλληλασφαλιστικής επιχείρησης στη χώρα μας μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο με τη μορφή του συνεταιρισμού που ως φορέας διέπεται από το ν.1667/1986 «περί αστικού συνεταιρισμού».

Ομως, ο παραπάνω νόμος δεν περιέχει διατάξεις ειδικά για συνεταιρισμό που ασκεί θαλάσσια αλληλασφάλιση. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η συμπλήρωση των κενών του νόμου και η άρση των δυσχερειών που εμπόδιζαν την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα συνεταιρισμών θαλάσσιας αλληλασφάλισης.

Σχόλια