Νομοσχέδιο για την εισαγωγή ναυτιλιακών εταιριών στο ΧΑ προωθεί η κυβέρνηση

0

Νομοσχέδιο για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών υγιών ελληνικών και ξένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων διαχείρισης (holding) που θα τηρούν τους ελληνικούς νόμους και θα έχουν και σχετική πιστοποίηση προωθεί η κυβέρνηση με σκοπό την ανάπτυξη του ΧΑ και την ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό ναυτιλιακό κέντρο.

Για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών πρέπει να πληρούνται, μεταξύ άλλων, οι εξής προϋποθέσεις: Η εταιρία θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πλοία συνολικής χωρητικότητας 3.000 κοχ. και κατά το χρόνο εισαγωγής στο ΧΑ τουλάχιστον 29.350.000 ευρώ ίδια κεφάλαια, ενώ τα πλοία θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη από οίκο διεθνούς κύρους και να παρακολουθούνται από αναγνωρισμένο νηογνώμονα από το ελληνικό κράτος. Ως συνεκτιμώμενα στοιχεία μπορούν να ληφθούν η βιωσιμότητα της επιχείρησης, η ηλικία των πλοίων, οι αυστηροί κανόνες ασφαλείας, η πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από αναγνωρισμένο οίκο, οι συνθήκες αγοράς του κλάδου, η δυνατότητα ρευστοποίησης, το ύψος του συνολικού δανεισμού, το είδος και η διάρκεια των ναυλοσυμφώνων.

Στο ΧΑ μπορούν να μπουν και οι εταιρείες διαχειρίσεως πλοίων (holding) που θα λειτουργούν με διεθνείς συμβάσεις και θα είναι εφοδιασμένες με προβλεπόμενο Κώδικα Ασφαλούς Διαχειρίσεως, αλλά και μετοχές εταιριών που εδρεύουν σε κράτη εκτός Ελλάδος με δήλωση υπαγωγής της αλλοδαπής εταιρείας στο δίκαιο της Ελλάδος και στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Σχόλια