Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

0

Στη δημοσιότητα έδωσε ο υπουργός Οικονομκών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου τις νομοτεχνικές βελτιώσεις επί του νομοσχεδίου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής , στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΟΙΚ», το οποίο και κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής. Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες κατ’ άρθρο και παράγραφο αλλαγές είναι οι ακόλουθες: 1. Άρθρο 20 παρ. 7 υποπαράγραφος α (εσωτερική παράγραφος 5 εσωτ. υποπαράγραφος α)): Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής υποπαραγράφου α) της εσωτερικής παραγράφου 5 της υποπαραγράφου α της παραγράφου 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται με δύο εδάφια ως εξής: «5. α) Επί των δικηγορικών αμοιβών οφείλεται προκαταβολή φόρου 15%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 58. Ο τρόπος, η διαδικασία, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια υπολογισμού και απόδοσης του φόρου αυτού καθορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της υποπαραγράφου ζ) της παρούσης παραγράφου.» 2. Άρθρο 20 παρ. 7 υποπαράγραφος α (εσωτερική παράγραφος 5 εσωτ. υποπαράγραφος δ)): Η εσωτερική υποπαράγραφος δ) της εσωτερικής παραγράφου 5 της υποπαραγράφου α της παραγράφου 7 του άρθρου 20 διαγράφεται και οι επόμενες υποπαράγραφοι της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται, αντίστοιχα. 3. Άρθρο 28: Η υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 28 αριθμείται ως παράγραφος 2 και προστίθεται παράγραφος 1 ως εξής: «1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι Ο.T.A. υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομιών τις οφειλές προς αυτούς που συνεπάγονται τη μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται, ο υπεύθυνος για τη διαβίβαση των στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία, ο χρόνος και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου.»» 4. Άρθρο 28 παρ. 2 (εσωτ. παρ. 8): Μετά το πέμπτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 8 της παραγράφου 2 του άρθρου 28 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας λόγω οφειλής προς Ο.Τ.Α., προσκομίζεται στην υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής σχετική βεβαίωση οφειλής προς τον Ο.Τ.Α., στον οποίο και αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής.» 5. Άρθρο 31 παρ. 7: Η παράγραφος 7 του άρθρου 31, όπως έχει αναδιατυπωθεί, αντικαθίσταται ως εξής: «7. Το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών διοικείται από τον Πρόεδρό του. Πρόεδρος διορίζεται συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή πρόεδρος φορολογικών διαιτητών. Ο Πρόεδρος επιλέγεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών της, διορίζεται δε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτούς της απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής της Βουλής. Μέχρι να επέλθει η αναγκαία τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, ο Πρόεδρος επιλέγεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο Πρόεδρος διορίζεται με θητεία πέντε ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Με την αυτή διαδικασία και με την αυτή θητεία επιλέγεται και διορίζεται και ένας Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Πρόεδρος μπορεί με πράξη του να αναθέσει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.» 6. Άρθρο 41 παρ. 2 : Η υφιστάμενη παράγραφος 2 αριθμείται ως υποπαράγραφος β) και προστίθεται υποπαράγραφος α) ως εξής: «2α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ν. 3461/2006 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη αποκτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΠΕΥ οι οποίες γίνονται σε ικανοποίηση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυμα ή η ΕΠΕΥ (α) ως ειδικός διαπραγματευτής σε οργανωμένη αγορά, (β) ως συστηματικός εσωτερικοποιητής ή (γ) ως μέλος σε συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού το οποίο ευθύνεται για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης συναλλαγών.»» 7. Άρθρο 41 παρ. 2 (εσωτ. περίπτωση (β) ): Η εσωτερική περίπτωση (β) της υποπαραγράφου 2β) της παρ. 2 του άρθρου 41, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη αναδιατύπωση, αντικαθίσταται ως εξής: « (β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό απέκτησε, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης. Για τον υπολογισμό της τιμής δεν λαμβάνονται υπόψη αποκτήσεις από πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ, οι οποίες γίνονται σε ικανοποίηση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυμα ή η ΕΠΕΥ (αα) ως ειδικός διαπραγματευτής σε οργανωμένη αγορά, (ββ) ως συστηματικός εσωτερικοποιητής ή (γγ) ως μέλος σε συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού το οποίο ευθύνεται για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης συναλλαγών.» 8. Άρθρο 45 παρ. 5: Στην παράγραφο 5 του άρθρου 45 οι λέξεις “και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)” αντικαθίστανται από τις λέξεις “καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ΚΕ.Θ.Ε.Α. και Ο.ΚΑ.ΝΑ.” 9. Άρθρο 47 παρ. 7 : Στην παράγραφο 7 του άρθρου 47 προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής: «γ) Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ομοίως εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών” (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), “Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων” (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και “Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων” (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). Για τα νομικά πρόσωπα του προηγουμένου εδαφίου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση υποβολής προς την Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. στοιχείων προϋπολογισμού, απολογιστικών στοιχείων και στοιχείων απασχόλησης, να καθορίζεται διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και να ρυθμίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και το ειδικότερο περιεχόμενο των στοιχείων αυτών, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα.»» 10. Τροπολογία με Γενικό Αριθμό 360 και Ειδικό 54 (παρ. 1 περίπτωση β)): Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 της τροπολογίας με Γενικό Αριθμό 360 και Ειδικό 54 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης περιλαμβάνεται και η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό – απολογισμό αυτής.»»

Σχόλια