ν/σ: Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

0

Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο για την κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σχετικά με τη συνεργασία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, εκτιµάται ότι η δραστηριοποίηση της Τράπεζας στην Ελλάδα το διάστηµα 2015-2020 θα έχει ως αποτέλεσµα τη µέση αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% ετησίως, τη δηµιουργία συνολικά περισσότερων από 15.000 άµεσων θέσεων εργασίας και την αύξηση των φορολογικών εσόδων, από την αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, κατά περίπου 670 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς µάλιστα να εκτιµάται η σχετική θετική επίδραση στα έσοδα από την αύξηση του φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων.

“Διά της παρούσας Συµφωνίας επικυρώνονται, διασαφηνίζονται και συµπληρώνονται ζητήµατα που αφορούν στην εγκατάσταση της Ε.Τ.Α.Α. στην Ελληνική Δηµοκρατία, στο νοµικό καθεστώς αυτής, στις ασυλίες, τα προνόµια και τις νοµικές εξαιρέσεις που προβλέπονται και που παρέχονται, στα πλαίσια των ήδη συµφωνηθέντων στην αρχική Ιδρυτική της Ε.Τ.Α.Α. Συµφωνία”.

Κατά τη δραστηριοποίηση της η Τράπεζα θα παρέχει τραπεζικά προϊόντα (δάνεια, εγγυήσεις συμμετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο κ.ά.), είτε απευθείας, είτε µέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων (λ.χ. ελληνικών τραπεζών) στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση,  η Ε.Τ.Α.Α., αξιοποιώντας τη σοβαρή σχετική εμπειρία που διαθέτει θα προσελκύσει ξένα και εγχώρια κεφάλαια στα επενδυτικά σχέδια που αυτή χρηματοδοτεί. Το ύψος της χρηματοδότησης εκτιμάται ότι αρχικά θα κινηθεί μεταξύ 150 και 300 εκατομμυρίων και το 2017 θα ξεπεράσει τα 500 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Περαιτέρω, το συνολικό ύψος της χρηµατοδότησης για όλη την περίοδο, δηλ. έως το 2020, πιθανολογείται ότι θα ανέλθει στα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ.

“Κατ΄ αρχήν, οι βασικοί τοµείς χρηµατοδότησης είναι δύο: α) το «ξεκλείδωµα» της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα, ιδίως για τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και β) η υποστήριξη της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα σε έργα υποδοµών”.