Ν/σ περιλαμβάνει δικαίωμα απαλλοτρίωσης σε αιγιαλό – παραλία

0

Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζει ότι το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας που θα καθοριστεί σε κάθε περιοχή, θα κρίνει την τύχη των ιδιωτικών κτισμάτων και των κτημάτων, που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι απαλλοτριώνονται υπέρ του Δημοσίου όλες οι ιδιωτικές εκτάσεις και τα κτίσματα και κτήρια, τα οποία θα βρεθούν εντός των ζωνών του αιγιαλού και τη παραλίας, που θα επανακαθοριστεί με βάση το νέο καθεστώς.

Δεν θίγονται όμως οι ιδιωτικές εκτάσεις, και τα κτίσματα, που θα βρεθούν εκτός του αιγιαλού και της παραλίας, μετά τον επανακαθορισμό των ορίων.

Επτά κύρια σημεία

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα κτήματα και στα κτίσματα που βρίσκονται στον αιγιαλό, το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Ιδιωτικές εκτάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ότι εμπίπτουν εντός της ζώνης αιγιαλού, απαλλοτριώνονται αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου για να περιληφθούν στον αιγιαλό.

2. Στους κυρίους των κτημάτων αυτών και σε αυτούς που αξιώνουν άλλα δικαιώματα σε αυτά, παρέχεται εξάμηνη προθεσμία, εντός της οποίας οφείλουν να αναγγείλουν στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών τις αξιώσεις τους, υποβάλλοντας συγχρόνως και τους τίτλους, στους οποίους στηρίζουν τα δικαιώματά τους.

3. Ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημιώσεως και την περαιτέρω διαδικασία απαλλοτριώσεως εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

4. Μετά την πάροδο άπρακτης της εξάμηνης προθεσμίας τυχόν αξιώσεις για αποζημίωση, οι οποίες δεν αναγγέλθηκαν στον Υπουργό Οικονομικών κρίνονται κατά την τακτική διαδικασία.

5. Μετά τον προσωρινό καθορισμό του τιμήματος της απαλλοτριώσεως και την κατάθεσή του, οι αξιώσεις που αναγγέλθηκαν στρέφονται μόνο κατά του τιμήματος, το οποίο παρακατατέθηκε.

6. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας ή, σε περίπτωση εμπρόθεσμης αναγγελίας αξιώσεων ιδιωτών για αποζημίωση, μετά την παρακατάθεση της καθορισθείσας αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή, σε περίπτωση εσφαλμένου καθορισμού, μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, ο αιγιαλός θεωρείται ότι καθορίσθηκε οριστικά και η απόδειξή του για τη Διοίκηση και τα Δικαστήρια γίνεται μόνο με την έκθεση και τον ορθοφωτοχάρτη ή το διάγραμμα, που έχουν κυρωθεί και μεταγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου.

7. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί εντός προθεσμίας ενός έτους από την τελευταία δημοσίευση, να προβάλει τυχόν εμπράγματα δικαιώματά του επί εκτάσεων παλαιού αιγιαλού, οι οποίες φέρουν την ένδειξη «Φερόμενος Ιδιοκτήτης Ελληνικό Δημόσιο» και να ζητήσει την αναγνώρισή τους, υποβάλλοντας στην κατά τόπον αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία σχετική αίτηση.

Η αίτηση, πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να περιέχει το είδος του προβαλλομένου δικαιώματος, τον τρόπο κτήσεώς του, το εμβαδόν και την ακριβή θέση της διεκδικούμενης εκτάσεως, τα αποδεικτικά μέσα επί των οποίων ο αιτών στηρίζει τους ισχυρισμούς του και διορισμό αντικλήτου στην πόλη, στην οποία έχει την έδρα της η οικεία Κτηματική Υπηρεσία.

Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα έναντι των κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατόχων εκτάσεων, οι οποίες εμπίπτουν εντός της ζώνης παλαιού αιγιαλού και οι κάτοχοί τους αποδεικνύουν με οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό μέσο, ότι αποκτήθηκαν κατά κυριότητα νομίμως από αυτούς ή τους δικαιοπαρόχους τους, ότι παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο με τίτλους, οι οποίοι εκδόθηκαν κατ εφαρμογή ειδικών διατάξεων νόμων, ότι αναγνωρίστηκαν ότι δεν ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο είτε με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, είτε με διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν με βάση ειδικές διατάξεις ότι περιήλθαν, μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου σε υπερθεματιστές ή σε τρίτους, βάσει συμβιβαστικών πράξεων με το Ελληνικό Δημόσιο, κατά τη νόμιμη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας θα καθορίζονται πλέον ως εξής:

– Η έκταση του αιγιαλού, ορίζεται έως 30 μέτρα, ενώ σήμερα δεν υπάρχει όριο αλλά ορίζεται έως εκεί που φτάνει το μέγιστο κύμα.

– Δεν τίθεται όριο στο πλάτος της παραλίας. Το υφιστάμενο καθεστώς προβλέπει ότι εκτείνεται έως 50 μέτρα από τον αιγιαλό.

– Ο καθορισμός του αιγιαλού παλαιού και νέου, όπως και της παραλίας θα γίνεται με τη χρήση δορυφορικών ή αεροφωτογραφιών «φωτοερμηνευτικής τηλεσκοπήσεως» και όχι με αυτοψία, που δημιουργεί καθυστερήσεις, δεν είναι ακριβής διαδικασία και υποκρύπτει ενίοτε και τη συναλλαγή.

– Η δημιουργία της ζώνης της παραλίας θα γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη για εκτάσεις έως 100.000 τ.μ., με βάση πρόταση της Επιτροπής, ενώ για μεγαλύτερες εκτάσεις η απόφαση θα λαμβάνεται από το υπουργείο Οικονομικών.

Σχόλια