ΝΣΚ: Δυνατότητα απόδοσης στον τέως Βασιλέα Κωνσταντίνο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

0

Αυτό διαπίστωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απαντώντας σε έγγραφο ερώτημα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από αίτηση χορήγησης Α.Μ.Κ.Α. που κατέθεσε ο ίδιος ο τέως Βασιλιάς, χωρίς πάντως να προσδιορίζει τους λόγους για τους οποίους προβαίνει σε αυτή την κίνηση.

Το μείζον ζήτημα που δημιουργήθηκε και κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ΝΣΚ, είναι το γεγονός ότι η χρήση παλαιών τίτλων ευγενείας ή τίτλων αξιωμάτων κρίνονται απαράδεκτα προκειμένου να αποκτήσει κανείς Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς απαραίτητο στοιχείο για την έκδοσή του είναι η ύπαρξη γνήσιου επωνύμου. Ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος στερείται επωνύμου λόγω ιστορικών περιστάσεων, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών ως “Κωνσταντίνος, πρώην βασιλιάς των Ελλήνων”. Το ΝΣΚ διαπιστώνει όμως, ότι η ονομασία αυτή αναφέρεται ως στοιχείο προσδιοριστικό της ταυτότητάς του λόγω έλλειψης επωνύμου, και όχι ως τίτλος ευγενείας ή αξιώματος.

Έτσι λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι, εάν στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχουν και οι λοιπές προβλεπόμενες στο νόμο ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για απόδοση Α.Μ.Κ.Α., δύναται να του αποδοθεί αυτός, με την αναγραφή “Κωνσταντίνος τέως Βασιλεύς Παύλου”, ώστε να συμφωνεί και με τα φορολογικά του στοιχεία.