ΝΣΚ: Έξοδος εταίρου ΕΠΕ από την καταβολή της αξίας της μερίδας του

0

Αποδεκτή έγινε από τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα η γνωμοδότηση του ΣΤ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(ΝΣΚ), σχετικά με την έξοδο εταίρου από ΕΠΕ.
Σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση, για τη χορήγηση δήλωσης μεταβολής εργασιών, σε περίπτωση εξόδου εταίρου από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 3190/1955, δεν αρκεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αφού η απώλεια της εταιρικής ιδιότητας δεν συντελείται με την τελεσιδικία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη και τη σπουδαιότητα του προτεινόμενου λόγου και επιτρέπει τη ζητούμενη έξοδο,αλλά από την καταβολή της προσδιορισθείσας με την απόφαση αυτή αξίας της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου. Σε περίπτωση, όμως, παραίτησης του εταίρου από την αξίωση καταβολής σ αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής του και αναφέρεται τούτο ρητά στη δικαστική απόφαση, καθώς επίσης και ότι δεν τίθεται για το λόγο
αυτό θέμα προσδιορισμού της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, ο εν λόγω εταίρος θεωρείται ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΕ με την
τελεσιδικία της σχετικής απόφασης.

Σχόλια