ΝΣΚ: κοινοποίηση εκκαθαριστικού μέσω e-mail υπό προϋποθέσεις

0

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β1 Διακοπών) στο υποβληθέν ερώτημα του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την κοινοποίηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) γνωμοδότησε ομόφωνα με την υπ΄ αριθμ. 443/2012 Γνωμοδότησή του τα εξής:

α) Η κοινοποίηση, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος, με τις επ΄ αυτών ατομικές ειδοποιήσεις, είναι νόμιμη, εφόσον εκδοθούν οι προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις επί των οικείων διατάξεων και εφόσον τηρούνται οι οριζόμενες στο νόμο διαδικασίες (προηγούμενη ηλεκτρονική υπογραφή, αίτηση ή συγκατάθεση των διοικουμένων κ.λ.π.)

β) Είναι επιτρεπτή η έναρξη δικονομικών (ή διοικητικών) προθεσμιών προσβολής των ηλεκτρονικώς κοινοποιημένων διοικητικών εγγράφων, εφόσον τηρηθούν οι υπό στοιχ. α΄ προϋποθέσεις και διαδικασίες, εν πάση όμως περιπτώσει, η αδυναμία έγχαρτης απόδειξης της παραλαβής των εν λόγω εγγράφων, από τον διοικούμενο και της πρόσβασής του σε αυτά, καθιστά, κατ΄ αποτέλεσμα, απρόθεσμη την ως άνω προσβολή.

ΝΣΚ : κοινοποίηση εκκαθαριστικού μέσω e-mail υπό προϋποθέσεις

Σχόλια