Ο ΑΠ για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου

0

Σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας μετατρέπονται οι ανανεούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου, υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα, με την υπ΄ αριθμό 1674/2010 απόφασή του, το Εργατικό Τμήμα του Δικαστηρίου έκρινε ότι σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και την εργατική νομοθεσία «η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι, με τους όρους της συμφωνίας τους, αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στον μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνε ι δεσμευτικές για τον εργαζόμενο οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμορφώσεώς του προς αυτές». Επιπλέον, στην επίμαχη απόφαση επισημαίνεται ότι η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας διαφέρει από σύμβαση μίσθωσης έργου γιατί “με τη σύμβαση εργασίας οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην εργασία που θα παρέχεται σε ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ενώ με την σύμβαση μισθώσεως έργου οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού αποτελέσματος, η πραγμάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόματη λύση της μεταξύ των συμβαλλομένων συμβατικής σχέσης”. Στην υπό κρίση υπόθεση, πολίτης είχε συνάψει αλλεπάλληλες ανανεούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και με αντικείμενο τη διαχείριση πληροφοριών που αφορούν τις εγκρίσεις, τον έλεγχο δικαιολογητικών κ.λπ. για τη μονιμοποίηση των μεταναστών. Ο προσφεύγων εργαζόταν με σταθερό ωράριο και τόσο το Εφετείο όσο και ο Άρειος Πάγος δέχθηκαν ότι η εργασία που παρείχε “είχε όλα τα χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου”.

Σχόλια