Ο ΣτΠ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί τακτοποίησης αυθαιρέτων

0

Την αδυναμία εφαρμογής της διαδικασίας διόρθωσης ή επιστροφής προστίμων, λόγω καθυστέρησης στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλεπόταν από το νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο εξέτασης σειράς καταγγελιών πολιτών σχετικά με τη διεκπεραίωση υποθέσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων που υπήχθησαν στις προγενέστερες από τον ν. 4178/2013 διατάξεις.

Συγκεκριμένα, από τη νομοθεσία προβλεπόταν ότι «με υπουργική απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις και καθορίζονται επίσης, οι περιπτώσεις και η διαδικασία διορθώσεων ή επιστροφής προστίμων όπου απαιτείται.» Προσεχώς με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν επιστροφής προστίμων όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο νόμο είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβληθεί για την ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής.»

Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, των αλλεπάλληλων παρατάσεων της προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξειςτου παραπάνω νόμου, επικαλούμενος τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και ειδικότερα την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου δια σειράς εγγράφων του
(https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.diadikasia_peri_ay8airetwn.415178)
ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο, να εκδώσει την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία Υπουργική Απόφαση.

Μετά από αυτή την παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής και σε συνέχεια της σχετικής
υπόμνησης του θέματος επί του υπ΄αρ. Φ. 1300.2/48622/03-11-2017 εγγράφου της
(https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.diadikasia_ekdosis.471238):
«Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επί του νομοσχεδίου «Έλεγχος και προστασία του ομημένου Περιβάλλοντος», το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προέβη στην έκδοση της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ ΑΟΚΑ/13096/1035/28-02-2018 (ΦΕΚ916Β/15-03-2018) Υπουργικής Απόφασης «Περί καθορισμού των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν.4495/2017».