Ο Συνήγορος του Καταναλωτή για τα έξοδα καθυστέρησης

0

Μετά από σχετικές αναφορές τις οποίες έλαβε η ανεξάρτητη Αρχή  από δανειολήπτες και κατόχους πιστωτικών καρτών-καταναλωτές που αφορούν σε επιβάρυνσή τους με τη μηνιαία χρέωσή τους με «έξοδα καθυστέρησης» για υπερήμερες οφειλές τους από ορισμένες Τράπεζες, προέβη σε αυτεπάγγελτη έρευνα κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω χρεώσεις επιβλήθηκαν επί το πλείστον μεταγενέστερα, σε ενεργείς συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και πιστωτικών καρτών στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στους υπογεγραμμένους από τα συναλλασσόμενα μέρη όρους, συνιστώντας κατά τον τρόπο αυτό μονομερή τροποποίηση των συμβατικών τους όρων. Οι όροι με τους οποίους επιβάλλονται «έξοδα καθυστέρησης» σε υπερήμερους οφειλέτες, πλέον των τόκων υπερημερίας που τους καταλογίζονται, είναι καταχρηστικοί γιατί παραβιάζουν την αρχή της διαφάνειας και διαταράσσουν την ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εις βάρος των καταναλωτών. Οι σχετικές χρεώσεις που εισπράττονται από τις ελληνικές τράπεζες που ακολουθούν την ανωτέρω πρακτική, επιβάλλονται καταχρηστικά κατά παράβαση του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Με την εν λόγω παράνομη συμπεριφορά οι τράπεζες γίνονται αδικαιολόγητα πλουσιότερες εις βάρος της περιουσίας των καταναλωτών-δανειοληπτών κατά τα αντίστοιχα ποσά εξόδων.

Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζητεί τη συνδρομή τόσο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών όσο και της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
συντομότερο δυνατό.

Σχόλια