Ο Συνήγορος του Πολίτη για τις παράνομες χωματερές.

0

Την ανησυχία του για τα προβλήματα που παρουσιάζει ο τομέας διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη, ζητώντας την άμεση παύση λειτουργίας των παράνομων ΧΑΔΑ και την περιβαλλοντική αποκατάστασή τους. “Παρά τη δέσμευση της Ελλάδας για κατάργηση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), έως το 2008, εξακολουθούν να παραμένουν σε λειτουργία αρκετοί απ’ αυτούς, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο επιβολής υψηλών προστίμων από το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο άμεσο μέλλον”, επισημαίνει η Αρχή. Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι καθυστερεί η εκπόνηση και η υλοποίηση των μελετών περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, αρκετοί απ’ τους οποίους παραμένουν ακόμη σε λειτουργία, ενώ εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στην επιβολή των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους υπεύθυνους δήμους. Η ανεξάρτητη αρχή παρατηρεί ότι κατά το σχεδιασμό διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δεν τηρείται αυστηρά η νομοθεσία και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν εξασφαλίζεται η έγκριση ή γνωμοδότηση όλων των συναρμόδιων φορέων και πως κατά τη χωροθέτηση των νέων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν αξιολογούνται επαρκώς οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και η χωροθέτησή τους επηρεάζεται συχνά από κριτήρια σκοπιμότητας. Ως ελλιπή χαρακτηρίζει ο Συνήγορος την αδειοδότηση υφιστάμενων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) και Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)].
Αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση, η ανεξάρτητη Αρχή προτείνει: να επεκταθεί η αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση – ανάκτηση ενέργειας, αλλά και οι πρακτικές πρόληψης ή και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Επιπλέον, εισηγείται να κατασκευάζονται ταυτόχρονα με τους ΧΥΤΑ τα έργα επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε οι ΧΥΤΑ σύντομα να μετατραπούν σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και να εφαρμοστούν τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων με την ολοκλήρωση των μελετών και των δημοπρατήσεων των έργων. Περαιτέρω, ο Συνήγορος ζητεί να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία κοινωνική αποδοχή των παρεμβάσεων στο χώρο, σύμφωνα με την νομοθεσία για τη “Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων”.
Προτείνεται, παράλληλα, η θέσπιση υποχρεωτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών, συγκεκριμένων μεθόδων απορρύπανσης – αποκατάστασης, ο συστηματικός έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά την έναρξη μιας δραστηριότητας, όσο και κατά τη λειτουργία της, η στελέχωση υπηρεσιών με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό και η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής τους. Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγείται την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου, με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τη διαχείριση των οικοδομικών υλικών και υλικών εκσκαφών -δεδομένου ότι πολλοί εν ενεργεία ΧΑΔΑ είναι κυρίως χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης οικοδομικών υλικών και υλικών εκσκαφής.

Σχόλια