Οδηγίες επαναφοράς των σχολικών φυλάκων με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών

0

 

Με σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΡΠΝ465ΦΘΕ-6ΛΜ ) του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες προς τους Δήμους σχετικά με την διαδικασία επαναφοράς των σχολικών φυλάκων.
 
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, με την επανασύσταση της ειδικότητας και των θέσεων των Σχολικών Φυλάκων, το προσωπικό αυτό, εφόσον δεν έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί, βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, με εξαίρεση τους υπαλλήλους που έχουν λάβει οριστική σύνταξη, εφόσον καταθέσει αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του ν.4325/2015, ήτοι έως 21/05/2015, στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορεία όπου υπηρετούσε.
 
Οι υπάλληλοι κατατάσσονται με πράξη του οικείου οργάνου Διοίκησης, σε επανασυσταθείσες θέσεις ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα ή τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες, οι οποίες παρέχονται στους Δήμους, στη συνέχεια της εγκυκλίου.

 

Σχόλια