Οδηγίες για την Αμφισβήτηση του Φόρου Εισοδήματος

0

Ανακοίνωση με οδηγίες για την αμφισβήτηση του Φόρου Εισοδήματος εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραία.

Αναλυτικά :

Ενδικοφανής προσφυγή

Ο φορολογούμενος, εφόσον αμφισβητεί τον επιβληθέντα φόρο οφείλει σύμφωνα με τον Ν. 4174/13 (αρθρ. 63) να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση του εκκαθαριστικού από την υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης στο πλαίσιο σχετικής διοικητικής διαδικασίας.

Η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής και η απόρριψή της (εν όλω ή εν μέρει, ρητά ή σιωπηρά) αποτελεί τυπική προϋπόθεση του παραδεκτού για την άσκηση προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια Η αίτηση επανεξέτασης (ενδικοφανής προσφυγή) υποβάλλεται στην ΔΟΥ του φορολογούμενου (τόσον γραπτά όσον και αποθηκευμένη ηλεκτρονικά, σε stick και CD – και με τις δύο μορφές μαζί υποχρεωτικά) και πρέπει να αναφέρει / περιέχει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του εκκαθαριστικού δηλ. στην πράξη (και με σκοπό την αποφυγή ερωτηματικών σχετικά με τον χρόνο λήψης του εκκαθαριστικού) από την ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

 

Αναστολή

 

Με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής είναι καταβλητέο το 50% του αμφισβητούμενου φόρου. Εάν ο φορολογούμενος συμμορφωθεί προς την υποχρέωσή του αυτή αναστέλλεται η καταβολή του υπολοίπου 50% μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής. Εάν όχι, δηλ. εάν δεν καταβληθεί το 50% του αμφισβητούμενου φόρου, τότε οφείλεται όλο το ύψος του αμφισβητούμενου φόρου.

Ωστόσο χορηγείται δικαίωμα στον φορολογούμενο υποβολής, μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή, και ξεχωριστής αίτησης αναστολής πληρωμής του αμφισβητούμενου φόρου (τόσον εγγράφως, όσον και με ηλεκτρονική αποθήκευση – ταυτόχρονα) εφ’ όσον ο φορολογούμενος υφίσταται ανεπανόθρωτη βλάβη. Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, ο φορολογούμενος δεν πληρώνει κανένα μέρος του αμφισβητούμενου φόρου. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης αναστολής στην ΔΟΥ, η αίτηση (αναστολής) θεωρείται αμάχητα ότι έχει απορριφθεί. Εξ άλλου, τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου, εάν ευδοκιμήσει μεν η αίτηση αναστολής αλλ’ απορριφθεί τελικά η προσφυγή. (Τούτο είναι αντισυνταγματικό καθόσον δεν μπορεί κάποιος να υπόκειται σε ποινή διότι άσκησε νόμιμο δικαίωμα, εκείνο της αναστολής, η οποία μάλιστα επήλθε κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου οργάνου και όχι αυτοδικαίως με την κατάθεση της σχετικής αίτησης).

 

Προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην ΔΟΥ η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο. Αν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση. Σε περίπτωση που μετά την άσκηση της προσφυγής προσκομισθούν νέα στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ή γίνει επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει υποχρεωτικά να καλείται σε ακρόαση.

Αν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται αμάχητα ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ότι ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας των 60 ημερών από την υποβολή της προσφυγής στην ΔΟΥ. Ο φορολογούμενος τότε πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, μέσα σε 30 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας αυτής των 60 ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής να ασκήσει προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο (ΚΔΔ αρθρ. 64 §2α Ν.4093/12) την οποία υποχρεούται επίσης με ποινή απαραδέκτου να επιδόσει στην ΔΟΥ μέσα σε 20 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας ασκήσεως της προσφυγής (ΚΔΔ 126 Ν. 3659/08).

Εφ’ όσον πρόκειται για σιωπηρή απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής (κατά το συνήθως συμβαίνον) η προσφυγή στα διοικητικά Δικαστήρια δεν μπορεί (με ποινή απαραδέκτου) να περιλαμβάνει διαφορετικούς αυτοτελείς ισχυρισμούς απ’ ότι η ενδικοφανής προσφυγή.

Εάν η ενδικοφανής προσφυγή απορριφθεί ρητά από την Επιτροπή Εσωτερικής Επανεξέτασης της Διοίκησης, η προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια ασκείται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον υπόχρεο, εφ’ όσον η κοινοποίηση λαμβάνει χώρα προ της παρόδου της προθεσμίας των 60 ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής αλλιώς η προθεσμία αρχίζει από την 60 ημέρα από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε περίπτωση ρητής απόρριψης της προσφυγής επιτρέπεται (επί πλέον των προβληθέντων με την ενδικοφανή προσφυγή) και η υποβολή περαιτέρω αυτοτελών ισχυρισμών εκ μέρους του διοικούμενου ειδικά όμως και μόνο προς κατάρριψη του κύρους της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Επανεξέτασης

 

Η απόρριψη του αιτήματος αναστολής κατά την διοικητική διαδικασία δεν κωλύει την υποβολή τέτοιου αιτήματος κατά την διαδικασία στα Διοικητικά Δικαστήρια.

 

Eπιφύλαξη

 

Πριν από κάθε πληρωμή έναντι του βεβαιωθέντος φόρου πρέπει να γίνεται δήλωση στην ΔΟΥ (Δικαστικό Τμήμα με λήψη πρωτοκόλλου ή επίδοση με δικαστικό επιμελητή) ότι ο φορολογούμενος καταβάλει προς αποφυγή διοικητικής εκτελέσεως σε βάρος του και επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του για την αναζήτηση των καταβαλλομένων ποσών κατόπιν ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής ή/και προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια. Προς αποφυγή τόσον επιφυλάξεων όσο και δόσεων θα μπορούσε να γίνει μία γενική επιφύλαξη πριν από την καταβολή της πρώτης δόσεως (Κατά τη διοικητική πρακτική για κάθε πληρωμή γίνεται και επιφύλαξη, νομίζω όμως ότι μία γενική επιφύλαξη για τους ίδιους λόγους, αφού πρόκειται για σειρά πληρωμών από την ίδια αιτία, πρέπει κατά νόμον να θεωρείται αρκετή).

 

 

Χρησιμότητα του σχεδίου

Το συνημμένο σχέδιο δικογράφου αφορά όλους τους δικηγόρους διότι θίγει την κατάργηση του αφορολόγητου και μπορεί να γίνει χρήση από όλους όσους υπέβαλαν φορολογική δήλωση τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από σήμερα. Ο σκοπός του συνημμένου σχεδίου δικογράφου είναι απλά υποβοηθητικός και δεν υποκαθιστά ούτε τις γνώσεις ούτε τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης που ο κάθε συνάδελφος τυχόν κρίνει ότι πρέπει να ακολουθήσει, ούτε φυσικά περιορίζει τον οποιοδήποτε συνάδελφο στο να προσθέσει και άλλους ισχυρισμούς ή λόγους. Στο δικόγραφο της προσφυγής δεν αναγράφεται νομολογία διότι στην περίπτωση αυτή πιθανώς θα ζητηθεί από την ΔΟΥ (για να ξέρουν πως να την αντικρούσουν). Η νομολογία μπορεί να αναγραφεί / προσκομισθεί στο υπόμνημα.

Οι αποφάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη της προσφυγής και βρίσκονται στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ είναι οι εξής : ΟλΣτΕ : 1972/12, Πολ.Πρωτ. Αθ 1101/12, ΔΕφΠατρ. 3/1993, ΔΠρΠειρ 4553/1992, ΕΔΔΑ Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδας προσφυγή : 36963/06 Απόφαση της 25/6/09 σε Εφ.Αστ..Δικ. 2009, 850 ΣτΕ 1742/13, ΑΠ 293/14. (βλ. και Πρακτικά Επιτροπών της Βουλής επί του Συντάγματος, Συνεδρίαση της 28.1.1995, σελ. 396).

Να σημειωθεί ότι ενδεχομένως το όλο ζήτημα ίσως λυθεί «μια και έξω» με τον θεσμό της πρότυπης δίκης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.doc