Οδηγίες Υπουργείου Οικονομικών για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του ν.4055/2012 για τη διοικητική δίκη

0

Οι διατάξεις που κοινοποιούνται με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1129 αφορούν σε τροποποιήσεις που επήλθαν στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας βάσει του νόμου 4055/2012 «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/12.2.2012).

Στις νέες διατάξεις ορίζεται ρητά ότι η αναστολή εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία. Επισημαίνεται επίσης ότι με το νέο άρθρο 43 του ΚΔΔ στις δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προβλέπεται η συναγωγή τεκμηρίου ομολογίας για τους πραγματικούς ισχυρισμούς του αιτούντος, εφόσον η συζήτηση της υπόθεσης ανασταλεί λόγω μη αποστολής φακέλου στη Διοίκηση.

Το σκεπτικό πίσω από αυτή την διάταξη είναι ότι η ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση και η μη έγκαιρη αποστολή του φακέλου είναι ούτως ή άλλως σημαντικός παράγοντας παράτασης της εκκρεμοδικίας,ενώ σύμφωνα με τη νομολογία το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να εκδώσει προδικαστική απόφαση για τη συναγωγή του τεκμηρίου ομολογίας. Επιπλέον, δίνονται διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί συνοπτικής έκθεσης που πρέπει να συνοδεύει υποχρεωτικά το κατατιθέμενο ένδικο μέσο ή βοήθημα, υποχρέωση όμως που δεν καταλαμβάνει την αίτηση αναστολής. Όσον αφορά την αίτηση επιτάχυνσης της εκδίκασης μιας υπόθεσης ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου, σημειώνεται ότι η δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης υπάρχει μόνον για ένδικα βοηθήματα που κατατίθενται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων μετά την 16η Σεπτέμβρη 2012, και άρα δεν αφορά τα ένδικα βοηθήματα που έχουν ήδη ασκηθεί.

(ΠΟΛ 1129)