Οι αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για το Σύνταγμα

0

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε χθες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της παράταξής του την πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος η οποία επικεντρώνεται στην αλλαγή των παρακάτω άρθρων του Συντάγματος.

Αρθρο 14: Αναθεώρηση της παραγράφου 9, ενταγμένη στο γενικότερο πνεύμα του Συντάγματος για την ουσιαστική κατοχύρωση της πολυφωνίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και την αντιμετώπιση φαινομένων διαπλοκής.

Αρθρο 16: Πρότασή μας είναι να κατοχυρωθεί ρητά -όπως είχαμε προτείνει από το 1997- η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μη κρατικού και, οπωσδήποτε, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αρθρο 17: Προτείνεται αναθεώρηση προς δύο κατευθύνσεις: Πρώτον: Ρητή αναφορά με την οποία να περιλαμβάνεται στην έννοια της ιδιοκτησίας και η πνευματική διάστασή της, έτσι ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά και η πνευματική δημιουργία. Και δεύτερον: Ρητή πρόβλεψη, ώστε το άρθρο αυτό να εφαρμόζεται και στην περίπτωση των απαλλοτριώσεων, που κηρύσσονται κατ εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Αρθρο 20: Προτείνεται αναθεώρηση της πρώτης παραγράφου, με κατεύθυνση την καθιέρωση -με εκτελεστικό νόμο- εύλογου χρόνου, εντός του οποίου να παρέχεται οπωσδήποτε η προσωρινή δικαστική προστασία.

Αρθρο 22. Προτείνεται ρητή πρόβλεψη της υποχρέωσης του κράτους να μεριμνά για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Αρθρα 24 και 117. Προτείνεται διορθωτική παρέμβαση στα δύο αυτά άρθρα, έτσι ώστε να ενισχυθεί αφενός μεν η αποτελεσματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, αφετέρου δε η βιώσιμη ανάπτυξη. Οποιαδήποτε μεταβολή στη χρήση των εκτάσεων αυτών, μετά τον Ιούνιο του 1975, για οποιονδήποτε λόγο κι αν έγινε, δεν λαμβάνεται υπόψη. Εκτάσεις που ήταν δάση ή δασικές, κατά το χρόνο εφαρμογής του Συντάγματος, κηρύσσονται και παραμένουν αναδασωτέες.

Αρθρο 28: Προτείνεται αναδιατύπωση της σχετικής ερμηνευτικής δήλωσης, ώστε να είναι απολύτως σαφές ότι, για τη μεταφορά κανόνων του πρωτογενούς Κοινοτικού Δικαίου στο εσωτερικό Δίκαιο, απαιτείται νόμος, που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Αρθρο 29: Προτείνεται να προβλεφθεί ρητά ως βασική πηγή χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων ο κρατικός προϋπολογισμός και να θεσπιστούν, ταυτόχρονα, αυστηρότεροι περιορισμοί στη χρηματοδότησή τους από ιδιωτικές πηγές. Το σημερινό σύστημα ελέγχου από την ίδια τη Βουλή αφενός μεν δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αφετέρου δε δεν εμπνέει την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στους πολίτες, αφού υπάρχει σύμπτωση ελέγχοντος και ελεγχόμενου. Προτείνεται, συνεπώς, να ανατεθεί η ελεγκτική αυτή αρμοδιότητα σε ειδικό τμήμα του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο προβλέπεται να συσταθεί με τροποποίηση του άρθρου 100.

Αρθρο 54: Προτείνεται λελογισμένη αύξηση του αριθμού των βουλευτών που εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης.

Αρθρο 56: Προτείνεται ανακαθορισμός των κωλυμάτων εκλογιμότητας των βουλευτών, ώστε να υπάρξει εξορθολογισμός και προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες.

Αρθρα 57 και 115: Προτείνεται η κατάργηση του απόλυτου επαγγελματικού ασυμβίβαστου των βουλευτών, που εισήχθη στην προηγούμενη αναθεώρηση και η θέσπιση μερικού ασυμβίβαστου.

Αρθρο 58: Προτείνεται αναδιατύπωσή του, εν όψει της σύστασης Συνταγματικού Δικαστηρίου, στο οποίο θα περιέλθουν και οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών.

Αρθρο 62: Προτείνουμε να προβλεφθεί ρητά ότι η Βουλή μπορεί να αρνείται την άρση της βουλευτικής ασυλίας, μόνον σε μια περίπτωση: Μόνον εάν και εφόσον διαπιστώνεται ότι η άρση της ασυλίας ζητείται, είτε για αδίκημα που συνδέεται με την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων είτε για πολιτικούς λόγους.

Αρθρο 78: Προτείνεται ρητή πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία, εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου προς τρίτους παρέχονται μόνο με ειδικό νόμο. Στόχος είναι η διαφάνεια, η δημοσιονομική διασφάλιση και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Αρθρο 88: Προτείνεται αναδιατύπωσή του, ώστε να ανατεθεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο η επίλυση των διαφορών που αφορούν στις κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις των δικαστικών λειτουργών.

Αρθρο 90: Προτείνεται οι πρόεδροι των Ανώτατων Δικαστηρίων να επιλέγονται μόνο μεταξύ των αντιπροέδρων των οικείων δικαστηρίων και η επιλογή των αντιπροέδρων, εάν πρόκειται το πολύ για τρεις, να γίνεται μεταξύ των 10 αρχαιότερων μελών των οικείων Δικαστηρίων.

Αρθρο 95: Προτείνεται προσθήκη διάταξης για τη σύσταση ειδικού Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με αποκλειστικό αντικείμενο την εκδίκαση των διαφορών που αναφέρονται στις δημόσιες συμβάσεις.

Αρθρο 98: Προτείνεται η προσθήκη διάταξης για τη σύσταση ειδικού Τμήματος στο Ελεγκτικό Συνέδριο με αποκλειστικό αντικείμενο τον προβλεπόμενο έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο.

Αρθρο 100: Προτείνεται η μετατροπή του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου σε Συνταγματικό Δικαστήριο, με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του, ιδίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων.

Αρθρο 101: Προτείνεται αναθεώρηση, με κατεύθυνση την έμφαση στην αναβάθμιση των νησιωτικών περιοχών της χώρας.

Αρθρο 102: Προτείνεται αναθεώρησή του, με κατεύθυνση την άρση των αμφισβητήσεων σε ό,τι αφορά το εύρος, τη διαδικασία και τον τύπο κατά τον οποίον ασκούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες, οι οποίες συνιστούν αποστολή του κράτους και έχουν ανατεθεί σε αυτή.

Αρθρο 103: Προτείνεται η αναδιατύπωσή του, ώστε να προβλέπεται ρητά -με εκτελεστικό νόμο- πότε και με ποιους όρους επιτρέπεται, πάντοτε μέσω του ΑΣΕΠ η κάλυψη οργανικών θέσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και από υπάλλήλους που συνάπτουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Να προβλέπεται, επίσης, ρητά, για λόγους ίσης μεταχείρισης, η δυνατότητα εξέλιξης των υπαλλήλων αυτών, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Αρθρο 104: Προτείνεται ρητή καθιέρωση και της προσωπικής ευθύνης των υπαλλήλων, για παράνομες και υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, που ζημιώνουν την περιουσία του Δημοσίου ή του φορέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Σχόλια