Οι σημαντικότερες αλλαγές στο σχέδιο νόμου για τις ασφαλιστικές

0

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Παπαθανασίου, έδωσε χθες στη δημοσιότητα το τελικό σχέδιο νόμου σχετικά με την «Τροποποίηση του νόμου 489/1976 (ΦΕΚ Α 331) περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης».

Μεταξύ των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, οι σημαντικότερες αλλαγές για την προστασία του καταναλωτή είναι οι εξής:

– Ο ασφαλισμένος υποχρεούται εντός οκτώ ημερών (και όχι τρεις που είναι σήμερα) να δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρεία το ατύχημα.

– Ρυθμίζεται πλέον με νόμο ότι σε περίπτωση που μεθυσμένος οδηγός ή οδηγός υπό την επήρεια ουσιών, προκαλέσει ατύχημα με αυτοκινητο ή μηχανή, τότε η ασφαλιστική του εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει αυτόν στον οποίο προκλήθηκε ζημιά και στη συνεχεια θα στραφεί για τα χρήματα που έδωσε, εναντίον του ασφαλισμένου της.

– Απαγορεύεται η επανέκδοση προσωρινού σήματος ασφάλισης, προκειμένου να ορίζονται το συντομότερο οι ακριβείς παράμετροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση δικαστικής διένεξης.

– Σε περίπτωση ατυχήματος που προκλήθηκε από ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου οχήματος, οι ασφαλιστές του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου ευθύνονται εξ ολοκλήρου για τη ζημιά που προκλήθηκε και η ευθύνη του ασφαλιστή είτε του ρυμουλκούμενου είτε του ρυμουλκού περιορίζεται μέχρι του ποσού της ασφαλιστικής σύμβασης του επιφυλασσομένου του δικαιώματος αναγωγής μεταξύ τους για την κατανομή της ζημιάς.

– Σε περίπτωση θανάτου, γίνεται αυτόματη μεταβίβαση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του οδηγού του οχήματος στον κληρονόμο μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

– Το ποσό που επιδικάζει το δικαστήριο (εφόσον ξεπεράνει τα 100 ευρώ), θα λαμβάνουν με δύο χωριστές δίγραμμες επιταγές ο δικαιούχος και ο δικηγόρος.

– Εξασφαλίζεται ότι η λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης πρέπει να γίνεται γραπτώς. Η καταγγελία γίνεται γραπτώς αλλά τα αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο ενός μήνα. Δηλαδή εντός αυτού του χρονικού ορίου το όχημα εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένο.

– Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, μόνος υπόχρεος προς καταβολή αποζημίωσης είναι ο τελευταίος ασφαλιστής.