Οικονομικός Έλεγχος Καταστημάτων Κράτησης από Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

0

Σύμφωνα μα απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης (18/4/2016),

Άρθρο 1

Η Κεντρική Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζεται ως έδρα των δύο Υπηρεσιών Επιτρόπων που ορίζονται ως αρμόδιοι για την άσκηση 2 τακτικών και έκτακτων ελέγχων στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας. Ειδικότερα, η 1η Υπηρεσία περιλαμβάνει τον έλεγχο των Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης, της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.), των Θεραπευτικών Καταστημάτων Κράτησης και των Καταστημάτων Κράτησης Νέων. Αντίστοιχα, η 2η Υπηρεσία περιλαμβάνει τον έλεγχο των Γενικών Καταστημάτων Κράτησης.

Άρθρο 2

Οι ως άνω Υπηρεσίες Επιτρόπων θα στελεχωθούν από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ειδικότερα από δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι θα ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, καθώς και δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν γραμματειακά καθήκοντα. Κατά την άσκηση των τακτικών ή έκτακτων ελέγχων οι ανωτέρω υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεπικουρούνται και από υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών Επιτρόπων, στην έδρα των οποίων λειτουργεί Κατάστημα Κράτησης. Τυχόν δαπάνες μετάβασης και διαμονής για την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από τις υπηρεσίες των ανωτέρω επιτρόπων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 3

Οι Επίτροποι θα διενεργούν τακτικούς απολογιστικούς διαχειριστικούς ελέγχους, αλλά και έκτακτους ελέγχους οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, σχετικά με τις υφιστάμενες επιμέρους διαχειρίσεις των Καταστημάτων Κράτησης (κρατικός προϋπολογισμός, Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων, Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, Ταμείο Κέρδους Σιγαρέτων, Φιλόπτωχο Ταμείο) και τις πάγιες προκαταβολές που έχουν εκδοθεί για κάθε Κατάστημα Κράτησης και θα ελέγχουν εάν τα ποσά που χορηγούνται χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν. Κατά την άσκηση των ελέγχων δικαιούνται άμεσης πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο στην άσκηση του έργου τους. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τα ελλείμματα, η πληρωμή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή μη νόμιμων δαπανών και η φθορά ή απώλεια τίτλων, απαιτήσεων και περιουσιακών στοιχείων καταλογίζονται από τον αρμόδιο Επίτροπο του παρόντος άρθρου σε βάρος των υπευθύνων, των αχρεωστήτως λαβόντων και των τυχόν συνευθυνομένων. Κατά της καταλογιστικής πράξεως του Επιτρόπου επιτρέπεται έφεση, εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από της κοινοποιήσεως, ενώπιον Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται από την Ολομέλεια του, κατά τις διατάξεις που εκάστοτε το διέπουν.

Άρθρο 4

Σε κάθε Κατάστημα Κράτησης διενεργείται ετησίως τακτικός έλεγχος. Έκτακτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται ύστερα από εντολή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής και του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε κάθε περίπτωση, συντάσσεται έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Επίσης, μέχρι το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής Έκθεση για το προηγούμενο έτος, με παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τη δημοσιονομική οργάνωση και λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και με κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματικότερη και βέλτιστη οικονομική διαχείρισή τους.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχόλια