Οικονομοτεχνική μελέτη για το νέο Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης (Αθήνα, 30/04/2018 Αριθ. Πρωτ.: 33554), εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση στην εταιρία «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. και Χ.» με διακριτικό τίτλο «Evolution Projects Plus» της εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας.

Η δαπάνη για την εκτέλεση της προαναφερόμενης υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (23.374,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑΧΔΙΚ) του ΚΑΕ 9762 Α, του οικονομικού έτους 2018.

Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα της δικαιούχου εταιρίας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. και Χ. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Evolution Projects Plus», με ΑΦΜ 998929145, ΔΟΥ Ηλιουπόλεως, που εδρεύει στο Ελληνικό, επί της οδού Βοσπόρου 32, Τ.Κ. 16 777 και θα καταβληθεί μετά από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής.

Σχόλια