Ολ.ΣτE: Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας η μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

0

Τον Νοέμβριο του 2013, 13 φορολογούμενοι είχαν υποβάλει αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εκδώσει την απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών που ορίζει το άρθρο 41 του νόμου 1249/1982, ωστόσο το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό. Μεταξύ άλλων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποστήριξαν ότι η μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των τιμών λόγω οικονομικής κρίσης, έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή υπέρογκων φόρων, δυσανάλογων με τη φοροδοτική τους ικανότητα.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, καλούμενη να ακυρώσει την παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην απαιτούμενη ενέργεια, εκτιμώντας δε τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίζοντας αφ’ ενός τα έννομα συμφέροντα των αιτούντων και αφ’ ετέρου το έντονο δημόσιο συμφέρον, συνιστάμενο στην αποφυγή αιφνίδιας διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, έκρινε ότι, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3α του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989, πρέπει, αντί αναδρομικής ακυρώσεως, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη Διοίκηση να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη. Με την ίδια απόφαση, το ΣτΕ τάσσει στη Διοίκηση εξάμηνη προθεσμία προκειμένου να προβεί στην οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια.

 

Σχόλια