Ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση των ένδικων μέσων στις δημόσιες συμβάσεις

0

 

Σύμφωνα με απόφαση (Αθήνα, 30-11-2015 Αριθ. Πρωτ: 86203 οικ.) του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτείται ομάδα εργασίας με σκοπό τη συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας προβλήματα όπως: έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα, με άμεσο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων.

Η ομάδα εργασίας αποτελείται απο του κάτωθι:

1. Βιολέττα Τηνιακού του Αλεξάνδρου, Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποσπασμένη στο Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΔΔΑΔ, ως Πρόεδρο
2. Χριστιάνα Μπολόφη του Φωτίου, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως μέλος
3. Αθανάσιο Καρακόϊδα του Κωνσταντίνου, Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως μέλος
4. Αικατερίνη Κεφαλάκη του Αχιλλέα, Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ως μέλος
5. Δημήτριο Τσικρικά του Αθανασίου, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Παύλο – Μιχαήλ Ευστρατίου του Ευαγγέλου, Αναπληρωτή Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου
6. Χρυσάνθη Ζαράρη του Γεωργίου, Νομικό, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), ως μέλος
7. Ανδρέα Ζαχόπουλο του Θεοφάνη, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλος
8. Κωνσταντίνα Λιώση του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Δήμητρα Λαμπροπούλου του Θεόδωρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Αναθετουσών Αρχών της ιδίας Διεύθυνσης
9. Δημήτριο Μελίδη του Θεοδώρου, Δικηγόρο Πειραιά, Μετακλητό Υπάλληλο στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μέλος
10. Ελένη Λάππα του Γεωργίου- Άρη, Ειδική Συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα του ΥΔΑΔΔ, ως μέλος
11. Δημήτριο Κατρά του Νικολάου, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, του ιδίου Υπουργείου, ως μέλος
12. Πασχαλίνα Σιστάνη, του Ζήση, Υπάλληλο του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης, του ιδίου Υπουργείου, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Νικολέτα Μολυμπάκη του Κωνσταντίνου Υπάλληλο του ιδίου Τμήματος

Χρέη Γραμματέα θα εκτελέσει το τελευταίο ως άνω μέλος

Σχόλια